නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The classic Connect 4: Four in a Row game, bigger and better! Put your strategy skills to the test and see if you have what it takes to outsmart your opponents. The game objective is to drop your discs in the grid and be the first to get 4 checkers horizontally, vertically, or diagonally to win. If your opponent is getting too close to 4 in a row, block them with your own disc! It’s simple, fast, and fun. Master the grid! Challenge a friend to disc- dropping fun with Connect 4: Four in a Row. It gets really tricky once the screen is filled with discs, so take your time and plan your next move wisely. This game helps children improve hand & eye coordination & strategic thinking skills. Now you can play Connect 4: Four in a Row game against the local Player, computer, online players or Play with friends and hone your strategic skills whenever or wherever you want! Connect Four has remained a timeless game over the years for very good reason. The game is fun and approachable, which makes it accessible for people of all ages. If you have never played Connect Four, then you are in for a treat. You will have a blast playing this game with your friends. Want a fun way to pass the time? Try your hand at Connect 4: Four in a Row game that tests your skills in strategy, creativity, and luck! Download the fun board game Connect 4: Four in a Row for free today! ❖❖❖❖ Connect 4: Four in a Row Features ❖❖❖❖ ✔✔ 4 game modes to play ✔✔ Create Private Room and Invite Friends and Family ✔✔ Beautiful and simple user interface ✔✔ Fast Paced Gameplay Download Connect 4: Four in a Row Online for your PC today and have endless hours of fun. Please don't forget to Rate and Review Connect 4: Four in a Row! Your Reviews Matter! Master the Grid!!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

* Minor Bug Fixes * Smooth Graphics * Performance Improvement

විශේෂාංග

  • 4 game modes to play
  • Create Private Room and Invite Friends and Family
  • Beautiful and simple user interface
  • Fast Paced Gameplay

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Silent Monk Games

හිමිකම

2018 Silentmonk Games All Rights Reserved

වැඩිදියුණුකරු

Silent Monk Games

නිකුතු දිනය

2018-12-10

ආසන්න වශයෙන් තරම

119.46 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට