නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Play an addicting game of connect bubbles! Match and connect bubbles of the same color to make them pop. Connect bigger and bigger groups to get more points. The more you play, the more fun it gets. Download and play now! ★ ★ ★ FEATURES ★ ★ ★ ✓ 300+ levels filled with amazing challenges, each one unique in its own way; ✓ 2 types of levels: timed levels and levels with limited moves; ✓ 3 game objectives: achieve the target score, break all diamond and crystal cells and pearl hunting; ✓ 10 types of power-ups . Use them to win the more advanced levels. ✓ 6 types of bonuses. Use them to achieve bigger scores. ✓ 3 types of obstacles: stones, rocks and bars; ✓ HD quality graphics for your tablet and phone;. ✓ Connect Bubbles Quest is completely free to play. You can complete all levels without making a single purchase. However, if you want to speed up your progress, you can make in-app purchases to get extra moves, time or lives. The account owner should always be consulted beforehand. By downloading this game, you confirm that you agree to our terms of service: http://www.gsoftteam.com/eula ★ ★ Support and Feedback If you have any technical problems, please email us directly at support@gsoftteam.com. Please, don’t leave support problems in our comments – we don’t check those regularly and it will take longer to fix any issues that you might encounter. Thank you for your understanding! Already a fan of Connect Bubbles Quest? Like us on Facebook or follow us on Twitter for the latest news: https://www.facebook.com/gsoftteam https://twitter.com/gsoftteam

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • 300+ levels filled with amazing challenges, each one unique in its own way;
  • 2 types of levels: timed levels and levels with limited moves;
  • 3 game objectives: achieve the target score, break all diamond and crystal cells and pearl hunting;
  • 10 types of power-ups . Use them to win the more advanced levels.
  • 6 types of bonuses. Use them to achieve bigger scores.
  • 3 types of obstacles: stones, rocks and bars;
  • HD quality graphics for your tablet and phone;.
  • Connect Bubbles Quest is completely free to play. You can complete all levels without making a single purchase.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

G Soft Team

හිමිකම

© 2013-2018 G Soft Team. All rights reserved.

නිකුතු දිනය

2017-05-10

ආසන්න වශයෙන් තරම

50.3 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ වෙබ්කෑම් එක භාවිත කරන්න
ඔබගේ මයික්‍රොපෝනය භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට