නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Time for some candy fun! Play Cookie Crush today and join the sweet journey anytime and anywhere you want! We have developed this addictive matching game for all of you fans of puzzle games who are looking for a great way to pass the time. Get the best match 3 game for FREE and train your brain with thousands of challenging levels and brain teasers. Test your color matching skills as you mix and match all the sweet cakes and clear levels. Get ready to fall in love with this sugary adventure! Cookie Rush is a fun match 3 game where you can swipe and match tasty candy in thousands of delicious levels. Take on this exciting adventure, blast mouthwatering desserts, cookies, and lollipops and discover yummy candy combos and awesome rewards. Looking for a fun and relaxing matching game? Download the sweetest puzzle game for free and join the exciting quest in the land of candies, cookies, cupcakes, and lollipops. Discover new flavors and colors in this addictive matching game! Play online or offline and explore plenty of sugary worlds filled with new and cool features and fun surprises. If fun online match 3 games tickle your fancy, get ready to experience hours of candy matching fun! Start crushing the candy today and discover sweet levels and challenges. Join Alex in the incredible journey across the sugar land and help her smash candies and complete the different missions. Crush and burst all the sweet candies and win awesome gifts and rewards! SWEET FEATURES * TRAIN your brain with plenty of fun PUZZLES and brain teasers. * Beautiful graphics and effects. * Discover yummy candy COMBOS. * Don’t miss out the DAILY BONUS - spin the wheel and win great rewards! * CRUSH and pop delicious cookies and jellies. * Enjoy thousands of colorful LEVELS filled with jelly treats, chocolate and, jams. * This awesome game is simple and easy to learn, perfect for both adults and kids to enjoy! * Enjoy the game with your family and play online or offline- no wifi is needed! * Sweet supply of power-ups and boosters that will help you pass blast through the challenges and reach the level target. * Clear a level with fewer moves to get a higher score. * Free to play and filled with adventure! Get it now! JOIN THE ADVENTURE! Travel across the cookie wonderland, explore wondrous places and discover thousands of fun levels filled with sweet desserts, great puzzles, and bonuses. Match and crush delicious cookies- it’s easy and fun! Train your brain and test your skills as you collect candy drops and clear levels. WIN awesome boosts and use them to create great explosions!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

3D Ninja Blitz War Games

නිකුතු දිනය

2019-05-07

ආසන්න වශයෙන් තරම

22.82 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට