නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

It’s pizza time! Start COOKING your own yummy snacks in this amazing virtual kitchen. Feel the cooking fever! You love cooking? Then cook delicious meals and desserts for your customers in this cooking game which is an addictive and time-management game! The smell of hot, fresh pizza makes everyone’s tummy rumble in hunger. Pizza pie. Yummy! Start making your own gourmet pizzas! How many combinations can you come up with? Whip up any pizza you want - from a three cheese to a supreme combo! Create a yummy dessert pizza topped with fruits, candy or chocolate! - Choose your sauce, cheese & more - Pile on all the veggies, meat and toppings - Sprinkle with fruit, candy, and even chocolate Once the pizza looks just the way you like, it’s time to put it in the oven to bake! When it is done, don't waste time- eat up!! Product Features: - Cool pizza themed cooking game. - Easy to use controls of all ages. - Learn to make pizza dough and cook it just right. - Tons of toppings from extra cheese and pepperoni to onion and mushrooms. chocolate even! - Endless combinations to make any tasty pizza you desire. - Bake pizzas until the cheese bubbles and it’s ready to serve. - Enjoy your yummiest Pizza. Enjoy game NOW for FREE!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Best Friends Multiplayer Games

නිකුතු දිනය

2019-05-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

22.05 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට