නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Cooking Joy - Craze Restaurant Fever - Cook & serve tasty cuisine ⏰ FAST ⏰ as a chef in Cooking Joy – the fun new kitchen game! Bake, cook, and grill your way to world-wide restaurant chef fame! The restaurant world awaits a hot new chef in this fast and fun time management 🍴 kitchen 🍴 game. Be a top chef and do it all in a cooking fever. Dash around the kitchen baking pizza, grilling tasty burgers, and cooking world-class cuisine. Fast play isn’t enough though; happy customers are needed to build your restaurant empire. Are you up for the challenge, Chef? Cook Up Fun Anytime, Anywhere • Download restaurant content and start cooking • Feverish offline or online time-management game play • Play Cooking Joy - Craze Restaurant Fever offline on your windows device after initial content download • ⭐Wi-Fi not needed!⭐ Play a Chef in this Fast & Fun Restaurant Game! • 💰 Dash through kitchen service to earn big tips 💰 • Cook customers breakfast, lunch, dinner, and MORE! • Bake, grill, and plate food by using a simple TAP and PLAY mechanic Cook in a variety of settings • Diner food recipes to perfect • Scramble to feed customers in restaurant kitchens in NYC, Tokyo, Rome & more! • Upscale restaurant cuisine provides new challenges Test Restaurant Kitchen Skills! • Cooking techniques expand with new restaurants • Earn positive comment cards with strategic serving of customers • Create delicious dishes and 🍩 tasty desserts 🍩 Fun Cuisine & Kitchen Upgrades • Delicious ingredients can be upgraded for premium dishes • Over 100 ingredients to whip into tasty cuisine • Manage time efficiently with kitchen upgrades Cook Classic Restaurant Dishes in this Free Kitchen Game • Cook sweet donuts, savory hot dogs & soup • Grill delicious fish, tasty steak, and mouth-watering 🍔 burgers 🍔 • Ice cream, cheesecake, pasta and shrimp - the recipes grow with each city! Fun Levels to Master, Chef! • 🏁 Dash through over many levels • New levels and FREE to play! • Savor hours of exciting time-management fun for Windows gamers Cooking Joy Craze Restaurant Fever - Kitchen Require Strategy • 🏆 Serve food fast to win timed levels 🏆 Fun chef games are free to play!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Epic Free Legendary Games

නිකුතු දිනය

2019-10-28

ආසන්න වශයෙන් තරම

30.43 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට