නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

PREPARE, COOK and SERVE delicious meals from all over the world in Cooking Madness! Play cooking restaurant game Cooking Madness - Restaurant Fever now exclusively for free! Become the master chef you have always wanted to be! This year it’s this highly addictive time management game that’ll bring you the best digital cooking experience! Enjoy Cooking Madness - Restaurant Fever ! This highly addictive time management game will bring you a cooking game experience you’ll never forget. Get yourself in a real cooking craze. Cook like you’re a MAD CHEF in Cooking Madness! Did the cooking fever caught on and you can’t get enough of cooking games? Then this is THE cooking game for you! You’ll be serving delicious dishes to hungry customers in amazing restaurants in a FAST pace. No challenge that can’t be beaten by you. Play the new free cooking games craze & the best in 2019 in the food maker games genre! Upgrade your kitchen & serve your customers in this food maker games! Learn how to cook new recipes like hot chicken wings with french fries & chips! You will learn from Chef of World how to cook tasty dishes & meals! Beat your fever of the cooking games for girls today and cook mama's delicious meals,dishes and desserts in every country in the world! Chef of World will teach you to cook tasty desserts and Fast Food games & discover Oriental Restaurants and Chinese Restaurants, you will be able to cook and learn a variety of cooking techniques. Features: - 3 Amazing Restaurants with tasty food - 100+ Levels of cooking delicious recipes - Top notch cooking gameplay! - Serve your hungry customers Prepare and serve tasty food with a cup of fresh beans coffee for everyone in your family & learn new recipes!You will be able to prepare a delicious american pie & dessert from an original recipe.You will cook your favourite donuts, cheesecake & brownies. For the dessert you will learn the vanilla cream or chocolate cream & fruit cakes secret formula! Fried baked or grilled, the Pork Chops will be delicious anyway you prepare them!We will cover the fresh seafood area as well & the real italian dish! If you like cooking games as cooking fever , kitchen fever , cooking craze , kitchen fever and restaurant managements games , Cooking Joy - Super Cooking Games, Best Cook and toca kitchen 2 this game is right for you! My Cafe: Recipes & Stories - Restaurant Game In the first restaurant you will learn to serve burgers, sausages & learn to condiment the burger meat with ease!The perfect burger is made with ketchup, mayonnaise and a pinch of mustard! Build your italian restaurant & we'll teach you how to make pizza & spaghetti recipes!Pasta Bolognese,Carbonara & Arrabiata are our forte & tortellini are the best in the business!We have various types of pizza like pepperoni, pizza with champignon Mushrooms & pinapple pizza & the hot chili peppers pizza. The next restaurant will cover cookies & the bakery restaurant!Is your mama cooking? Then let's teach her a lesson on how she should make the banana split dessert & a banana smoothie & if she's vegan, we'll make a cake out of fruits!Learn how to Cook new food recipes like Hot Chicken Wings with garlic sauce or hot chili sauce as well as french fries and several other types of chicken meat! The barbeque challenge is one of our favorite task in this game! You will have to grill some beef ribs or pork chops & delicious Stew or Chicken Parmesan. We didn't forget about the Mexican food, we adore to cook Chicken Fajitas, slice meat and veggies to wrap them in the tortilla!We have our proprietary blend for Guacamole recipe to fit perfectly with the Mexican Burrito, Nacho & Taco!The secret here is to choose the best olive oil, tomato sauce & fresh avocado! The american restaurant beats them all, Chicken Fried & crispy chicken wings, it's a game changer! Use lemons to prepare a special white sauce with garlic & sour cream & milk !When you cook with mama & she tells you to eat your vegetables, then you eat them in order to win this cooking game fever! Another one is the indian cuisine which is astonishing & very hard to master! The Indian Chicken Curry at the base of indian food!Cook tasty Samosa with some Tandori chicken or Rogan Josh.Don't do it without Naan bread or tortilla for dinner. Chole Chickpea Curry or Palak Paneer spinach and cottage cheese are recommended for the elders & it's a delicious lunch.Did you know that Chaat is the most delicios snack in India. Chinese cuisine is the best & always a delicacy! Pork Dumplings as snacks and Shrimp with Broccoli in Garlic Sauce for dinner is the main course in this country! Fried Rice which has the best complex carbohydrates mixed with soya sauce for healthy bodybuilders!Japanese sushi shouldn't be forgot!Tempura and Sashimi Sushi are tasty & a hot bowl of Ramen or Makizushi will make your day! Make sure your sushi rice is cooked with wasabi and soya sauce to perfectly season the food! Play our new cooking games & download Cooking Crush Kitchen Fever Restaurant Chef Games today!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Sweet Candy Kingdom Inc.

නිකුතු දිනය

2019-04-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

36.1 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට