මුල් මිල USD$5.99 විය, වර්තමාන මිල USD$0.89
85% වට්ටම් • 1 දවස වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

In this game you have to take control of the newest invention - the Crow bio-robot for destroying viruses. Get the operator's tasks and do everything to kill the virus in the body. Let's help together in the destruction of the merciless virus that has struck humanity! Good luck pilot!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Worldwide top score table.
  • Beauty GFX
  • Randomly generated missions
  • Perfect music

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Poor Cat

හිමිකම

(c) Poor Cat

වැඩිදියුණුකරු

Poor Cat

නිකුතු දිනය

2020-11-04

ආසන්න වශයෙන් තරම

929.72 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
බාහිර ගබඩා ඉඩ උපාංගයක් මත ගබඩා කළ දත්ත භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට