නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Counter Combat Strike CSGO - Best Gun Shooting FPS game like counter strike or fortnite! Fight critical battles & strike enemies in this modern online FPS counter strike shooter! Become an action hero like Arnold Schwarzenegger in the new game of modern war - Counter Combat Strike CS! Build a base, control the action, and test your elite counter strike shooter against enemies on the battlefield! Counter Combat Strike CS has the most advanced and thrilling combat combat missions. You have to fight with courage and fearlessly for your country to win the fight. With the best weapon to destroy all enemies. Counter Combat Strike CS features: - Fully action packed real shooting strike - Moving and still targets for shooter - Practical game play with normal speeds - Genuine thrills of actual shooting mission - Variety of latest and futuristic weapons - Matching and toning background music - Full high definition graphical effects - Player friendly game commands If you like Counter Strike CSGO or Fortnite Battle Royale and Pubg mobile and to be a snipers, so Counter Combat Strike CSGO game is right for you! No matter what kind of shooting game you like, this first-person shooter will satisfy your desire for shooting games. Slide your screen to control, including moving, jumping, throwing explosives. This is just the beginning of a battlefield battle that requires excellent combat skills and shooting skills to accomplish all kinds of difficult missions. Download this best game now for free,one of the best offline shooting game.Here your duty is to lead the battle and to become the best shooter for playing shooting games like this. Counter Strike Combat is one the best offline and free action game, in this game you have to survive by your tactics and strategies from enemies. Enjoy this amazing and adventure based game with mission and using modern weapons to fight against enemies . Enemy has snatch your land and you have to take it back from them . The terrorists has make their own camps in your place and they are equipped with weapons & guns to shoot your city, making destruction and trouble in your places.Don’t let the against terrorists and enemies.

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Sniper Strike FPS Shooting

නිකුතු දිනය

2019-06-03

ආසන්න වශයෙන් තරම

185.34 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට