නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Counter Global CS Strike - FPS Ops Shooting Strike: Offline Shooting Games is one of the best first-person shooter games. FPS OPS gun shooters are shooting to kill enemies. Choose the best gun to fight against the terrorists that are walking towards you. Are you ready for all the action and adventure in this awesome fps shooter games? Best FPS fast action 3d shooter game. Download this shooting nova FPS now! A free FPS offline game where terrorists come to you as a storm. The only rule of this FPS OPS Shooting Strike: Offline Shooting Games is there are no rules. READY, AIM & FIRE! kill the terrorists by one shot to survive in the truly terrorist Shooting games. If you don’t want to be dead, try your best in shooting and killing in FPS OPS Shooting Strike: Offline Shooting Games and gun shooting games! This terrorist shooting game is one of the best offline shooting games with the most terrorist types and thrilling gameplay. If you are a true lover of non-stop action games then this FPS OPS Shooting Strike: Offline Shooting Games is the best choice to download. This offline shooting game has POWERFUL WEAPONRY like A rifle, shotgun, minigun, bazooka and more to play with. Discover the best action gameplay in this fps dshooting games using various guns. Show your fire and combat skills in our free first-person shooter. Use different shooting strategies and tactics in ultimate offline shooting games on a variety of missions and death battles.

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Fun Games For Free Ltd.

නිකුතු දිනය

2020-05-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

20.11 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට