නිදහස්
මෙහි Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් අන්තර්ගත වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Country Flags & IP Whois add-on is an extension that displays a flag toolbar button indicating the current webserver's physical location using an off-line database. Knowing the server location adds an extra layer of awareness to your browsing and can be useful to indicate the native languages and legal jurisdictions that may apply. Additional information about Geolocation or Whois info can be obtained via the click on the toolbar icon. For FAQs and general bug reports please visit: -> http://add0n.com/country-flags.html For technical bug reports use: -> https://github.com/andy-portmen/country-flags/issues Database info: [IP4] https://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoIPCountryCSV.zip [IP6] https://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoIPv6.csv.gz Note that the CSV databases are compressed. For more info please visit the FAQs page and the source code. Available tools in the right-click menu (only 5 menu items are visible in the root menu): 1. SSL Checker: Check SSL certificate 2. Traceroute: Display the route and transit delays of packets 3. Ping: Test the reachability of this IP address 4. TinyURL: Shorten the URL using TinyURL.com 5. DNS Lookup: Perform an authoritative DNS lookup 6. Whois Lookup: Find the registration and delegation of a domain name 7. HTTP Headers: List all the response HTTP headers 8. Copy IP: Copy IP address to the clipboard 9. Alexa: Website traffic, statistics, and analytics 10. WOT Scorecard: Website reputation ratings 11. Virustotal: A free virus, malware, and URL scanning service 12. Check Server Status: Helps finding whether a website is down or not 13. Google Translate: Free service instantly translates words, phrases, and web pages 14. Google Cache: Google cached pages for any website 15. Wikipedia: Domain search 16. intoDNS: Checks the health and configuration of DNS and mail servers 17. Netcraft: Provides internet security services including anti-fraud and anti-phishing services 18. Wave Report: Provides web accessibility solutions 19. Validate.nu: HTML5 Validator 20. W3C CSS Validator: CSS Validator 21. W3C Validator: HTML5 Validator 22. Internet Archive: Free universal access to archived web pages 23. Google: Search by domain 24. Wolfram|Alpha : Access to the world's facts and data Custom Commands accepting [ip], [host], [curl], [enurl] and [url] keywords As of version 0.2.0, it is possible to ask extension to open new tabs in the background and adjacent to the current tab. -- Permissions: For the comprehensive description of why a permission is required by this extension check: https://add0n.com/country-flags.html#permissions -- Change Log 0.1.3 Updating ip4 and ip6 databases Reduces the total number of background requests for resolving country codes from IP addresses. 0.1.4 Updating ip4 and ip6 databases Do not call the country code resolution worker if an IP address in the local range. 0.1.5 It is now possible to use the native DNS resolver if user is under a SOCKS proxy (disabled by default; requires native integration) 0.1.6 Adding new tools to the right-click context menu: SSL Checker, Trace Route, Ping, DNS Lookup, Whois Lookup, and HTTP Headers 0.1.7 Adding two new tools: copy IP address to the clipboard and TinyURL current tab. 0.2.2 Extension now requests country code resolution for all open tabs upon start-up

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Bermet

නිකුතු දිනය

2018-04-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

7.19 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
වෙබ් අඩවි වෙතින් ඔබ යවන සහ ලබන සැම දෙයක්ම කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Română (România)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට