නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Explore the Wild West and help Ted and his friends in their adventures! GET THIS GAME AND RECEIVE A DISCOUNT FOR OUR OTHER TIME MANAGEMENT GAME - KINGDOM TALES! This is a limited time offer which expires on July 14th! Ted used to be a simple farmer. But he just couldn't see himself being a farmer his whole life. He wanted more. So Ted decided to leave for the big city and finish school there. Once he was done with his education, he found a job in a small town called Sunset Hills. And this is how Ted and Catherine met! Unfortunately for Ted, the mayor himself was Catherine's fiancé. And the mayor... well, the mayor had some very ambitious plans for Sunset Hills. Or better said, some very ambitious plans for himself...

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

විශේෂාංග

  • Help Ted and his friends in their adventures
  • Explore the Wild West and meet peculiar characters
  • Put the bad guys where they belong - behind bars!
  • 40 exciting levels to master and hundreds of quests
  • 3 difficulty modes: relaxed, timed and extreme
  • Find hidden treasures
  • Gorgeous high definition visuals and animations
  • Step-by-step tutorials for beginners

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

K.I.D. d.o.o.

හිමිකම

Cateia Games. All rights reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Cateia Games

නිකුතු දිනය

2016-02-10

ආසන්න වශයෙන් තරම

200.65 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

පවුල සහ දරුවන්

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Čeština (Česká Republika)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Country Tales වෙබ් අඩවිය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට