නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The CR-Unblocker is an extension to unblock region-locked content on Crunchyroll. It works by getting an American session ID and setting that as your current cookie and thus Crunchyroll will think that you are located in the US and give you access to all US-only anime. When opening Crunchyroll for the first time after opening Edge, the page will reload after a short moment and then you will have an American session ID. You can check this by scrolling down to the end of the page and checking that the US-flag is displayed in the footer. If you click on the extension's icon in Edge you can opt-in to locally storing your login details to keep you logged in to Crunchyroll when switching regions. You can read more about how this works on our website: https://cr-unblocker.com/ You can find the full source code here: https://github.com/Onestay/CR-Unblocker

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Erik Tauchert

හිමිකම

© 2017 Erik Tauchert

නිකුතු දිනය

2017-04-24

ආසන්න වශයෙන් තරම

784 KB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන අඩවි මත ඔබගේ තොරතුරු කියවා වෙනස් කරන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

CR-Unblocker වෙබ් අඩවිය
CR-Unblocker සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට