නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Critical Modern Ops is 3D FPS with never-ending shooting action in csgo counter strike style! Critical Modern Ops is a 3D FPS game. Experience action, where fast reflexes and TACTICAL skills are essential to success. Are you ready for the most skill-based FPS? Fight critical battles & strike enemies in this modern online FPS arena shooter. Keep your defense up and shoot zombies in one of the best first-person shooters, DEAD TARGET. Can you figure out the key to survival in Zombie Games? Arsenal weapons as AK47, AWP sniper, pistol , army knife , let's enjoy this awesome CSGO game! Critical Modern Ops dead zombie shooting games zombie apocalypse starts and humanity are under attack. Want to survive dead zombie's attack and want a serious zombie shoot to go on fps commando adventure? One of best zombie games with shooting strategy in zombie defense games. Take sniper attack gun out and become first-person zombie shooter in combat games of zombie strike missione, kill all un-dead and lift up your aim for strike zombies target survival? Join the game, scattering blood and chaos on the battlefield, to become a real army assassin. Are you fan of action war and shooting games like in CS:GO , counter strike global offensive , critical ops , modern combat 5 , call of duty dead trigger and fortnite battle royale? Right for you we developed this awesome game Counter Striek Modern Ops , now for FREE! Critical Modern Ops - Zombie Evil Shooter: Fury of Infinity War Survival Want to survive the dead zombie's attack and want a serious zombie shoot? zombies are coming to kill you in one of the best zombie games. Take your sniper gun out and become first-person zombie shooter in this last man survival hunter game of jombie shooter, kill all Un-DEAD and lift up your aim for zombie TARGET survival because killing zombie objective is your first target? you need to end this World War II of human vs Zombies survival. Be the number one US country's zombie frontier killer shooter. if you enjoy zombie sniper shooter and zombie survival sniper hunter and zombie objective games than Zombie Evil Shooter: Fury of Infinity War Survival is one of the best from zombie sniper games free survival game for you in zombie sniper games. Completely realistic Bus driving. Download Critical Modern Ops game right now for FREE.

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Fun Craft FPS Games Ltd.

නිකුතු දිනය

2019-08-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

197.68 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට