නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

The most advanced 3D Pool simulator with lifelike ball physics and tons of fun. Cue Billiard Club is a realistic 3D pool simulator game with enjoyable gameplay and hundreds of tricky levels. Combining beautiful graphics, accurate physics and easy-to-use controls, Cue Billiard Club is challenging sport game for all ages. Endless fun is guaranteed for all billiards and snooker fans. PLAY AGAINST YOUR FRIENDS OR THE COMPUTER - Practice: single player game mode to improve your aiming and shooting skills. - Tournament: play against the computer with adjustable difficulty levels. - Pass & Play: play against your friends on a single device. CHOOSE FROM SEVERAL GAME TYPES AND RULES - 8 & 9 Ball Pool: play the most popular types of pool billiards. - Snooker: try out a bigger table with smaller balls if you are looking for challenges. - Free Shots: practice freely and master your cue handling skills without rules. - Speed Pot: fast paced game type with time limit to improve your speed and focus. COMPLETE HUNDREDS OF TRICK SHOTS AND CHALLENGES - Trick Shots: complete a huge collection of preconfigured tables within the shot limit. - Challenges: pocket all balls on each of the levels designed for experienced players. - Collect 3 stars on all levels to be the best player. PRACTICE AND IMPROVE YOUR REAL LIFE POOL SKILLS - You can now become a better pool player thanks to the precise ball simulation. - The pinpoint aiming system helps to position and aim your cue quickly. - Position, spin and shoot your ball intuitively CUSTOMIZE YOUR TABLE WITH UNIQUE DECORATIONS - Play on small or large sized tables to match your skills. - Change the color of the cloth on your table. - Choose from a wide variety of decals and colors for your table. ENJOY THE BEAUTIFUL VISUALS AND REALISTIC SOUND EFFECTS - Play on amazing real world locations like the sunny terrace in Tokyo or the moonlit skyscraper in Hong Kong. - Realistic sound effects and gorgeous filmic graphics. - Adaptive camera views to best approximate real life situations. Facebook Community: https://www.facebook.com/obumogames Game Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=gf0XL44iMow

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

v2.0.0 - Full redesign for Windows 10 - Improved graphics - Better performance - More levels

විශේෂාංග

  • Play against your friends or the computer
  • Choose from several game types and rules
  • Complete hundreds of trick shots and challenges
  • Practice and improve your real life pool skills
  • Customize your table with unique decorations
  • Enjoy the beautiful visuals and realistic sound effects

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Zoltán Gubics

හිමිකම

Copyright © 2013-2020, Obumo Games

වැඩිදියුණුකරු

Obumo Games

නිකුතු දිනය

2015-09-21

ආසන්න වශයෙන් තරම

209.67 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (Estados Unidos)
Français (France)
Magyar (Magyarország)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)


අතිරේක නියමයන්

Cue Billiard Club: 8 Ball Pool & Snooker රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Cue Billiard Club: 8 Ball Pool & Snooker බලපත්‍ර නියමයන්
This app is supported by ads from Microsoft Advertising. Learn more about Microsoft’s privacy practices and your choices. Learn more link: https://choice.microsoft.com/AdvertisementChoice/

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට