මුල් මිල USD$18.99 විය, වර්තමාන මිල USD$0.99
95% වට්ටම් • 11 දවස් වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

In the dark labyrinth of the temple, a lost green bug wants to find a way back to the ground world. However, this journey is not an easy task. In this cursed maze, no one can be sure that the chosen path is correct. Let us help it escape from here!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

XGS

නිකුතු දිනය

2020-11-24

ආසන්න වශයෙන් තරම

21.07 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට