නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Dash Geometry World is back with a brand new adventure! New levels, new music, new monsters, new everything! Flex your clicky finger as you jump, fly and flip your way through dark caves and spiky obstacles. Discover the lands, play levels and find the secrets hidden within the World of Geometry Dash! • Rhythm-based Action Platforming! • Fly geometry hero, flip gravity and much more! • Use practice mode to sharpen your skills! • Challenge yourself with the near impossible! Approved by robtop! \ (•◡•) /

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Blast Crush Games Scapes Mania

නිකුතු දිනය

2019-05-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

41.2 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට