නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Store and manage your passwords securely as you browse the internet. With over 8 million users worldwide, Dashlane is the best password manager for simple, safe logins. Dashlane's browser extension integrates seamlessly into your browsing experience. As you use and create passwords Dashlane saves them into a secure vault that only you can access. Dashlane then logs you in automatically to your saved accounts, ensuring you'll never forget another password. “Dashlane is life-changingly great. And free. Get it.” - David Pogue, The New York Times Dashlane Extension Features: SECURE PASSWORD MANAGER - Save and organize all of your passwords in one safe place - Automatically log into websites in seconds - Have unique, secure passwords for each of your accounts - No need to remember, write down, or fill in your passwords WE TAKE YOUR PASSWORD SECURITY SERIOUSLY - Dashlane protects your passwords with the industry’s strongest security encryption - Choose your method for data storage: local-only or synced and backed up to the cloud AWARD-WINNING PASSWORD MANAGER PC Mag “Editors’ Choice Award” Webby Award “People’s Voice Best Mobile Services & Utilities App” Kiplinger's "Best Identity Theft Prevention Tools” Inc.com’s “Best for Passwords and Checkouts” Techlicious "The Best Security Apps” And many more… FREE FOR LIFE ON A SINGLE BROWSER You can always use Dashlane for free. You can get even more with Premium. Dashlane is free to download and manage passwords on a single web browser. Dashlane Premium gives you ultimate password convenience and security, with: - Instant sync across the Dashlane Extension in all of your browsers to always keep passwords up to date, no matter where you are - Use of Dashlane’s suite of apps across all of your devices, with expanded features such as our Digital Wallet and Secure Note storage - Priority user support For more information on Dashlane, see our Privacy Policy (https://www.dashlane.com/privacy) and Terms of Service (https://www.dashlane.com/terms)

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Dashlane

හිමිකම

© 2017 Dashlane Inc. All rights reserved.

නිකුතු දිනය

2017-11-02

ආසන්න වශයෙන් තරම

15.61 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන අඩවි මත ඔබගේ තොරතුරු කියවා වෙනස් කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි මත අන්තර්ගතය කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
වෙබ් අඩවි වෙතින් ඔබ යවන සහ ලබන සැම දෙයක්ම කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට