වර්තමානයේ Dead Rivals - Zombie MMO ලබා ගත නොහැකිය.
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Related

විස්තරය

Fast-paced action meets classic MMORPG adventures in this unique zombie-themed ARPG for Windows®! Explore a vast open world, customize your hero, build your arsenal and rule the PvP battlefields! Fight for survival and explore a vast post-apocalyptic open world in this zombie action MMO like no other! Journey into the wastelands and discover the cause of the zombie outbreak as you band together or form rivalries with thousands of other players! Pick your class, customize your character, build your shelter, craft an arsenal of weapons, develop your skills, and crush your opponents in highly competitive PvP battles! If you love shooting up zombies and are tired of tiny maps and repetitive gameplay, Dead Rivals will blow you away! WELCOME TO THE DAY AFTER  Choose from among 3 uniquely skilled classes and customize your hero’s look.  Research, craft and improve dozens of different weapons.  Multiple skill trees allow you to pick the right abilities for any challenge.  Stand out from the horde with unique clothes and skins! ROCK THE APOCALYPSE  Explore in total freedom as you discover large zombie-infested maps, each created in amazing detail.  Get to know the Factions inhabiting the various areas as you learn who's at war with whom. But be careful not to get caught in the crossfire!  A complete MMORPG-style quest system allows you to focus on the main storyline or take on a multitude of side quests.  Follow an epic storyline and piece together the mystery behind the origin of the zombie apocalypse. MASSIVE MULTIPLAYER MAYHEM  Team up with other players -- or blow them to smithereens in cutthroat PvP battles.  Complete special co-op missions: Escape infested areas, escort supply convoys, and repel surprise attacks.  Jump into insane multi-team PvP battles and mow down anything that moves! NON-STOP ACTION AND STUNNING GRAPHICS  Change the point of view to see the world using your favorite camera style.  Take action using super-fast movements thanks to an intuitive, dynamic control system.  The cutting-edge art style fills the world with memorable settings. Doom has never looked so cool.  Insanely hi-res graphics and wild sound effects rivaling any other PC or console title! _____________________________________________ Visit our official site at http://gmlft.co/website_EN Check out the new blog at http://gmlft.co/central Don't forget to follow us on social media: Facebook: http://gmlft.co/SNS_FB_EN Twitter: http://gmlft.co/SNS_TW_EN Instagram: http://gmlft.co/GL_SNS_IG YouTube: http://gmlft.co/GL_SNS_YT This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third-party advertisements that may redirect you to a third-party site. Terms of Use: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use Privacy Policy: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/en/eula

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Minor bugs fixed. Welcome to Dead Rivals! Fight for survival, mow down hordes of undead, build your Shelter, and team up with, or fight against, other players in this groundbreaking zombie-themed action MMO!

විශේෂාංග

 • - Character customization
 • - Open world
 • - RPG quests
 • - Shooter Action
 • - Skill trees
 • - Shelter raids
 • - Boss fights
 • - Co-op missions
 • - PvE
 • - PvP
 • - Weapon crafting
 • - Battlefields
 • - Guilds
 • - Leaderboards
 • - Custom skins

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Gameloft.

හිමිකම

©2017 Gameloft. All rights reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

නිකුතු දිනය

2017-07-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.67 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

භූමිකා රඟපෑම

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට