නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Take control of a giant Worm snake and smash through cities and kill enemies! It's time to take the mind-boggling underground Monster under your control! Launch your killer worm into utter chaos! Do you feel the quakes and tremors? It’s coming of giant worms! Beware of giant underground spineless creature! Or be such creature with Death Worm Dune game! This game is stress killer! Eat people, destroy police cars, trucks, tanks. Improve your creature upgrading deadly skills. Face the final Enemy. Unlock the world of the undead. The ground tremors as the worm awakens from it's slumber. Break free from the deeps and crush the humans who dare to call this world their own. Armageddon has come and death awaits those who oppose the worm. For all fans slither io , slither.io , snake and worms 3 is death wrom dune best choice for play on PC! What is he? An alien? An awakened prehistoric predator? Genetic monster? It is really not important for those unfortunate who have sunk into oblivion in his giant poisonous throat. Nothing personal - it's just the predator's lunch time. Jungle or city, hot sands or Antarctic ice desert - the Monster feeds everywhere… and the terror never ends! Animals, birds, businessmen, punks, lizards, and even dangerous predators like tiger are now nothing more than snacks for your omnivorous monster worm! Meet the highly anticipated Windows version of the original Death Worm game ! Play a Blitz game on the go to have a bite! Become stronger and get further with the new worm upgrades! Blow up cars and tanks; bring down planes and helicopters and even the alien UFO’s! Fight and destroy enemies! This is the game that perfectly suits if you need to quickly relieve stress or just have fun!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Play Fun Games Free

නිකුතු දිනය

2019-05-09

ආසන්න වශයෙන් තරම

26.12 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට