නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Deeeep.io is the new popular .io game! Start as a fish, and eat to advance in the underwater food chain. Some of the animals include: Fish, Crab, Jellyfish, Squid, Seagull, Sting Ray, Penguin, Dolphin, Shark, Killer Whale, Whale... each with its own powers and characteristics! More animals and places are going to be added in the future! Deeeep.io is similar to Mope.io, but under the sea and with a simpler gameplay.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Game Developer

වැඩිදියුණුකරු

Game Developer

නිකුතු දිනය

2018-02-21

ආසන්න වශයෙන් තරම

3.18 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට