මුල් මිල USD$11.99 විය, වර්තමාන මිල USD$0.99
92% වට්ටම් • 18 පැය වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

The Game is an inspired version of the famous DINO game. Hello, Have you ever desired of playing a full-fledged version of the famous Dinosaur Game in the browser? Then, this game will definitely interest You :) Guide, Dino- the DINOSAUR, across a side-scrolling landscape, avoiding obstacles to achieve a higher score. Unlock New Enemies and Power-ups by unlocking new levels. Levels, Obstacles & Gameplay: 8 Different Levels with distinct enemies Obstacle Present : Cactus of 3 Different Types, Bats, Flying Air Missile, Flying Cactus, Dino-Demon Difficulty of the game & Speed of Gameplay increase as you score more HOW TO PLAY : Jump and crouch to avoid enemies KEYS: Use SPACE BAR to jump , DOWN ARROW to Duck POWER-UPS:- Acquire Power-Ups by colliding or touching with Blocks. POWER-UPS present in the game are: 1. BULLET POWER Acquire this Power-Up by colliding or touching with DARK-RED Question block. After acquiring this power, shoot bullets at enemies and destroy them. KEYS : Right Arrow Key : Shoot Bullet Horizontally from Low Point Left Arrow key : Shoot Bullet Horizontally from High Point Up Arrow Key: Shoot Bullet Diagonally in upward direction [0] Numpad Key : Shoot Bullet Diagonally in downward direction Right CTRL: Shoot Bullet Vertically in upward direction Right ALT : Shoot Bullet Vertically in downward direction 2. SECRET STAR POWER Acquire this Power-Up by colliding or touching with BRIGHT-YELLOW Question block After acquiring this power, destroy enemies just by touching them. 3. SPEED DECREASE Acquire this Power-Up by colliding or touching with Green Reverse block After acquiring this power, enemy and game speed decreases. How far can you run and jump in this arcade game? It seems easy but ;) Features: 1. Full Screen Mode 2. Obstacles Enhancement. Cactus of 3 Different Types, Bats, Flying Air Missile, Flying Cactus, Dino-Demon to conquer 3. Enhanced Graphics, UI & lighting for better display. 4. Two Power ups i.e. Bullet Power & Secret Star Power. 5. Color Mode. New Color Selection after clearing a Checkpoint 6. Classic Sounds 7. No ads. No Internet Required. No Data Collection 8. Addictive & Challenging 9. Highest Score Keeper 10. 8 Different Levels [HOW TO PLAY] Press: SPACE BAR : Jump DOWN ARROW : Duck After Acquiring Bullet Power Right Arrow Key : Shoot Bullet Horizontally from Low Point Left Arrow key : Shoot Bullet Horizontally from High Point Up Arrow Key: Shoot Bullet Diagonally in upward direction [0] Numpad Key : Shoot Bullet Diagonally in downward direction Right CTRL: Shoot Bullet Vertically in upward direction Right ALT : Shoot Bullet Vertically in downward direction

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

UI MAJOR UPDATE 3 POWER UPS 8 Different Levels with distinct enemies

විශේෂාංග

  • Full Screen Mode
  • Obstacles Enhancement. 3 types of cactus, Bats, Flying Air Missile, Flying Cactus, Dino-Demon to conquer
  • Enhanced Graphics, UI & lighting for better display.
  • Three Power ups i.e. Bullet Power, Secret Star Power, Speed Decrease Power
  • Color Mode. New Color Selection after clearing a Checkpoint
  • Classic Sounds
  • Color Mode
  • Highest Score Keeper
  • No ads. No Internet Required. No Data Collection
  • 8 Different Levels

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Racanātmakatā

නිකුතු දිනය

2021-07-02

ආසන්න වශයෙන් තරම

100.3 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට