නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Domino Dominoes ( or dominos ) is a famous board game in the world, Free download. And can play with different country people. Let’s go! Dominoes is loved all over the world. This FREE puzzle Dominos game is soon to be by far the most played FREE game ever. So, it is pretty simple. If you like Dominoes, then you must definitely play this insanely addictive BEST Domino Game app developed for you! Improve your strategic skills with the BEST Game! Dominoes is definitely one of the most famous board game in the world. There are dozens of rules out there, but three modes are getting most of the attention: - Draw dominoes: simple, relaxing, play your tiles on either side of the board. You only need to match the tile you have with one of the 2 ends already on the board. Playing Dominos game requires, if you want to win most times, of course, a lot of skill and some good luck. So, go ahead and have lots of fun playing this unique game. Your goal is to achieve a certain score to win the game. In order to get the pieces (or tiles, or bones) together, the number of pips at the end of each of the tiles must match. It is that simple. Go ahead, look no further. Start playing the best domino game right now. YOU will LOVE it. - Block dominoes: basically the same as Draw Dominoes. The main difference is you have to pass your turn if you run out of options (whereas you can pick an extra domino from the boneyard in the previous mode). - Dominoes All Five: slightly more complex. Each turn, you need to add all ends of the board, and count the number of pips on them. If it is a multiple of five, you score those points. A bit difficult at first but you will quickly get it! Beautiful, simple, relaxing, easy to learn yet complex if you get to learn all the tricks! Will you be a Dominoes master?

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Ninja Strategy Games

නිකුතු දිනය

2019-04-26

ආසන්න වශයෙන් තරම

22.77 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට