නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Enjoy this free timeless classic in Draw, Block and All-Five (Muggins) modes. Play against 1 to 3 computer opponents. Match pieces with the same number of dots. The game begins by shuffling the dominoes and dealing a hand to each player. With two players, each one starts with 7 dominoes, with more players, each one starts with 5 dominoes. The player with the lowest double in their hand makes the first move. Except for Block dominoes, if a player cannot make a move, they must draw dominoes from the boneyard until they get a domino that they can play. A player who cannot make a move and cannot draw because the boneyard is empty or they are playing Block dominoes, must pass their turn. In All-Fives dominoes, If a domino is played and the sum total of all four sides is a multiple of 5, the player earns those points. The round is complete when a player plays all of their tiles, or when a game is blocked and no more moves can be made. At the end of a round, the player with the lightest hand (least number of dots on their remaining dominoes) wins a point bonus - sum of all of their opponents dominoes minus any dominoes still left in the winner's hand. To move tap a domino you want to place. If there is only one place it can go, game will place it automatically. Otherwise tap or drag-and-drop it to the connecting domino. This free version is supported by 3rd party ads. Ads may use internet connectivity, and therefore subsequent data charges may apply. The photos/media/files permission is required to allow the game to save game data to external storage, and is sometimes used to cache ads. Don't forget to check our Game section for other fun games....

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Strategy hints
  • Classical gameplay

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

GASP Mobile Games Inc

හිමිකම

2016 GASP

වැඩිදියුණුකරු

GASP Mobile Games Inc

නිකුතු දිනය

2016-10-07

ආසන්න වශයෙන් තරම

18.52 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Dominoes (Free) වෙබ් අඩවිය
Dominoes (Free) සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට