මුල් මිල USD$21.99 විය, වර්තමාන මිල USD$0.99
95% වට්ටම් • 1 දවස වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

BASED ON THE FAMOUS DOODLE GAME :) Travel with the cartoon character as high as possible! This jumping upwards game will test your reaction speed and hopping skills. You will be challenged to leap from platform to platform while collecting power-ups. Use a jetpack to blast upwards at the speed of light! Hippity hop your way to the top in Doodle Bunny Jump PRO. This thrilling platform game has you jumping upwards to infinity, grabbing boosts and avoiding beasts on your way. Move on up! How to Play Endless Jumping To play simply move left to right to reach the platforms. Left-click to shoot. The gameplay is endless, so jump for as long as possible to achieve your greatest score. Boosters There are several ways to move faster and build your score quicker in the game. The first way is to use the springs to bounce your little alien higher. You’ll also come across rocket boosters and a propeller hat that will boost you further up. Obstacles Along with boosters to propel your alien to new heights, there are obstacles that add an extra challenge to the gameplay. The first threat you’ll encounter is brown platforms that break on contact, but these are a small problem.  The most troubling threat is aliens. Make sure you jump cautiously to avoid headbutting one by moving up too hastily. This also makes it easier to shoot them and proceed forwards. Features  Fun, endless gameplay  Power-ups to boost you upwards  Various obstacles that present a challenge  Customized for Windows 10/11  High Score Keeper  Classic Graphics, Sounds and Addictive Gameplay  Key Board Controls. Control through arrow keys

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Features  Fun, endless gameplay  Power-ups to boost you upwards  Various obstacles that present a challenge  Customized for Windows 10/11  High Score Keeper  Classic Graphics, Sounds and Addictive Gameplay  Key Board Controls. Control through arrow keys  No Ads. No Data Collection

විශේෂාංග

  • Fun, endless gameplay
  • Power-ups to boost you upwards
  • Various obstacles that present a challenge
  • Customized for Windows 10/11
  • High Score Keeper
  • Classic Graphics, Sounds and Addictive Gameplay
  • Key Board Controls. Control through arrow keys
  • No Ads. No Data Collection

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Racanātmakatā

නිකුතු දිනය

2021-11-29

ආසන්න වශයෙන් තරම

65.26 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට