මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$2.99යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
USD$2.99+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

DOSBox emulator port for Windows Phone. Not all DOS games are supported (due to the ARM CPU performance and hardware limitations) but a lot of good old games (including Sierra's quests, Warcraft, Heroes of Might & Magic and many more) are working fine. Its also possible to run Windows 3.1 and Windows 95 on phone! Unfortunately, Microsoft blocked direct access to sd-cards for the store apps. If you still want direct access to sd-card (and avoid files synchronization) please find my post on xda-developers.com forum and sideload the app. I recommend to use BT keyboard and mouse with the emulator. Also, XBox & MOGA controllers are supported. HAVE A NICE DOS :)

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

- fixed issue with non-US keyboard layouts - fixed "Enter" key for CU - Windows 10 UWP version released - basic Continuum support - extended Continuum support (for full version only) - XBox One controller support (for full version only) - extended support of MOGA controllers - fixed many bugs and added a lot of improvements

විශේෂාංග

  • x86 CPU emulation

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

SeNSSoft

වැඩිදියුණුකරු

SeNSSoft

නිකුතු දිනය

2016-06-10

ආසන්න වශයෙන් තරම

21.49 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

දැනටමත් යුගලනය කර ඇති Bluetooth උපාංග සමග සන්නිවේදනය කරන්න
bluetooth.rfcomm
බාහිර ගබඩා ඉඩ උපාංගයක් මත ගබඩා කළ දත්ත භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

DOSBox සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට