නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

This game allows multiplayer play and is not subject to Xbox Live Family Settings. Microsoft shares User IDs and gamertags. ""Dragon Mania Legends is for anyone that wants their very own pet dragon, which is obviously everyone…"" – Gamezebo Hundreds of dragons are waiting for you to build them a home, take care of them and help them grow from cute little hatchlings into powerful warriors. WELCOME TO DRAGOLANDIA - Dragons have never looked this good! Eye-popping visuals make the diverse islands and inhabitants of Dragolandia come to life. - Your pets appreciate attention; feed them, cuddle them and care for them to receive extra gold and special bonuses. - Never run out of cute, scaly friends with more than 350 unique species you can breed and add to your dragon collection. ALWAYS A NEW ADVENTURE - Take your dragons on a journey across the land! Reach higher and higher leagues as your collection and skills improve with each new battle! - Seasonal events and special quests are added with each update, so you never run out of things to do. - Show ‘em who’s boss! Take on your opponents in the Arena to collect awesome prizes! THE POWER OF CLANS - Make friends, visit their islands and exchange gifts. - Be the Clan with a Plan! Use the Clan Chat to devise group strategy, or just discuss what you’ve been up to. _____________________________________________ Visit our official site at http://www.gameloft.com Follow us on Twitter at https://twitter.com/gameloft or like us on Facebook at http://facebook.com/Gameloft to get more info about all our upcoming titles. Check out our videos and game trailers on http://www.youtube.com/Gameloft Discover our blog at http://blog.gameloft.com/ for the inside scoop on everything Gameloft. _____________________________________________ This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third-party advertisements that may redirect you to a third-party site. Privacy Policy: http://www.gameloft.com/privacy-notice/ Terms of Use: http://www.gameloft.com/conditions/ End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/eula/ If you install this game, you understand and agree that Microsoft may share your User ID and gamertag with the game publisher to enable game features. This game includes multiplayer features with online interactions that are not subject to Xbox Live Family Settings. These features may include the following interactions with other players online: • Send and receive game invites; • Play cooperatively or head-to-head; • Send and receive in-game text messages; • Communicate via in-game voice chat. Please see the publisher’s site http://www.gameloft.com/privacy-notice/windows8/ for information on settings it may enable.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

"What will the future bring? 1. Add the new tarot-inspired dragons to your collection and find out for yourself! 2. It’s time to celebrate; join the Divine Fest! Play and win new dragons or complete your collection with missing Divines inspired by Chinese and Norse mythology. 3. New Boss Dragon powers! These dragons sure know how to boss everyone around. Collect extra resources and achieve your goals quicker than ever before!"

විශේෂාංග

  • Collect hundreds of adorable dragons, raise them with love and embark on new adventures together
  • Get to know each dragon’s individual personality as you interact with them and raise them
  • Explore the world as you wish, conquering Gold Mines or liberating Dragolandia from the Vikings
  • Dozens of dragon species to discover from various elemental families, each with special powers
  • Strategic 3-on-3 battles that keep you engaged, whether you battle friends or the Viking Lords
  • New events all the time: Complete them with friends for the most fun and the biggest prizes!
  • Build a custom dragon Island full of habitats and other fun stuff, and visit your friends’ islands

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Gameloft SE

හිමිකම

© 2015 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.

නිකුතු දිනය

2015-01-07

ආසන්න වශයෙන් තරම

209.52 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
ไทย (ไทย)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Indonesia (Indonesia)
中文(香港特別行政區)
中文(中国)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට