මුල් මිල USD$80.49 විය, වර්තමාන මිල නිදහස්
100% වට්ටම් • 3 දවස් වම්
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Driftpunk Racer is a game about high-speed drifting through an urban generated tracks filled with amazing turns. Easy to learn, hard to master, the game will test your reflexes with extreme speeds that increase the longer you survive. Start the race - you should score points doing amazing drifts. Earn points and open a new car - even more powerful and faster for performing new drift tricks. Features - Drift-focused arcade racer with high-speed action; - 3 different cars to choose from; - Neon urban highways - 2 locations with 5 tracks; - Race at high speeds that increase the longer you make it; - Easy to learn controls, hard to master. Driftpunk Racer - get some adrenaline!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Games 4 Teen, LLC

නිකුතු දිනය

2020-02-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

289.07 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

බහු-ක්‍රීඩක මාර්ගගත සටන් භූමිය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට