නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

There’s a whole new set of dumb characters that have gathered to take part in a newer, bigger game. Guide these characters through 52 action packed mini-games and try to stay alive long enough to get the highest score and unlock all your favourite characters. Visit the multiplayer challenge arena and battle against your friends. Pledge allegiance to your favourite Dumb Ways character and play for global domination on the team leaderboard. Download the FREE game now and become the dumbest of the dumb. And remember, be safe around trains. A message from Metro. New levels include: Electric Fence Hurdles Why are they electric? No idea, but you better jump them. Don’t Block The Doorway Don’t get in everyone’s way. Clear the doors! Dynamite Relay Race Don’t want the dynamite baton? Better pass it to the next person. *Dolphin Rodeo Yee-Haw! Stay on the Dolphin as long as you can. Lighting Pole Vault You probably don’t want to vault too high in this lighting. Forcing The Doors Lend a helping hand by removing the limbs from the doors. Rocket Ski Jump Strap on those rocket skis and try to land a wicked jump. Landmine Curling Sweep the landmine into the ice before it blows you up. Javelin Catch Javelin catching is dangerous. Maybe just try and avoid it. *Dropping A Phone Dropped your phone? Doesn’t matter. Stay off the tracks! *To enjoy the full game experience, use a device that has an accelerometer and supports touch. Some games are not available on devices without these features. *This game is designed for Windows 8. It has not been optimised for Windows 10. © Metro Trains Melbourne, Dumb Ways to Die™

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

MASSIVE UPDATE - BRAND NEW MINI GAMES! INTRODUCING CAMP CATASTROPHE & THE DUMBGEON The Dumb Ways world has grown - pack your tent and sound the trumpets! Sixteen brand new outdoor and medieval themed mini-games await you, including: Grizzly Bear Salmon Catch Wrestle salmon from the paws of greedy grizzlies. Penguin Jousting Don your helmet and unhorse the dastardly penguin. Bunyip Kumbaya Can you keep the beat with your bunyip bandmates? The Running of the Plague Rats Out run the black death! Lovely. Volatile Marshmallow Toasting Mmmm... toast a crispy marshmallow around the campfire. Just don’t burn it :o Blind Blacksmithery Hammers. Swords. Blindfolds. Plus: Drop Bear Woodchop, Dragon Manicure, Tree Top Monkey Race, Maiden Rescuing, Reckless River Crossing, Beast Feasting, Fearless Foraging, Perilous Potion Concoction, Creepy Campfire Lighting and Torture Rack Yoga! Plus plus: Bug fixes and performance improvements!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

METRO TRAINS MELBOURNE

හිමිකම

© Metro Trains Melbourne, Dumb Ways to Die™

වැඩිදියුණුකරු

METRO TRAINS MELBOURNE

නිකුතු දිනය

2015-08-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

23.54 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට