නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

This game allows multiplayer play and is not subject to Xbox Live Family Settings. Microsoft shares User IDs and gamertags. Join forces with millions of Bounty Hunters online for the most intense hack-and-slash adventure yet! The legendary Dungeon Hunter series returns with a vengeance! Play the most intense and immersive hack 'n' slash game ever on mobile! After stopping the demon invasion in the Kingdom of Valenthia, the world remains shattered, crumbling at its very core – destruction and desolation seeping from its wounds – but even when we try to rebuild, things never go back to how they once were... Now, things are different. Embark on a journey through 5 realms and countless dungeons While seeking vengeance against those who have forsaken you, embark on an immersive journey as our spirit-imbued hero through the five shattered realms, and become known as the most notorious Bounty Hunter of them all. Cooperative Gameplay Hire your friends or other players as Allies to help you on your journey of vengeance and bounty hunting. Asynchronous Multiplayer Customize your Stronghold with a large variety of creatures, manage and defend it, and raid opponents' Strongholds to ravage their loot. Craft your own gear with no restrictions Fuse and evolve up to 46 armors and 150 weapons to become the ultimate Bounty Hunter! Five Elements to master Strategically pick up weapons, spells and armors from the right elemental types – Water, Fire, Light, Nature and Dark – for a power advantage against the enemies of the depths. Daily and weekly events Daily Dungeons will reward your demon-killing skills with unique materials to evolve and fuse your gear, while weekly Wanted Challenges will require you to get on top of the leaderboard to get the best rewards. Unrivalled hack 'n' slash action Discover how animations and controls have been revamped to bring the most amazing combat moves and even more satisfying deaths. Superior Graphics DH5 offers AAA graphics and intricate details to bring the game and story to life. Find out more about the game on the official site -- http://www.dungeonhunter5.com/ _____________________________________________ Visit our official site at http://gmlft.co/website_EN Check out the new blog at http://gmlft.co/central Don't forget to follow us on social media: Facebook: http://gmlft.co/SNS_FB_EN Twitter: http://gmlft.co/SNS_TW_EN Instagram: http://gmlft.co/GL_SNS_IG YouTube: http://gmlft.co/GL_SNS_YT This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third-party advertisements that may redirect you to a third-party site. Privacy Policy: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice Terms of Use: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/en/eula If you install this game, you understand and agree that Microsoft may share your User ID and gamertag with the game publisher to enable game features. This game includes multiplayer features with online interactions that are not subject to Xbox Live Family Settings. These features may include the following interactions with other players online: • Send and receive game invites; • Play cooperatively or head-to-head; • Send and receive in-game text messages; • Communicate via in-game voice chat. Please see the publisher’s site http://www.gameloft.com/privacy-notice/windows8/ for information on settings it may enable.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Update 38 is out, Bounty Hunters! • New Spring Festival-themed Citadel • New Spring Festival-themed Legendary Armors and Weapons • Sanctum Assault loot-system upgrade • Spring Festival Daily Login special rewards, weekly tasks and Legendary Hunts • Various bug fixes

විශේෂාංග

  • Embark on a Single-Player Campaign through 5 Realms and countless dungeons!
  • Hire your friends or other players as Allies to help you on your journey of vengeance!
  • Craft your own gear with no restrictions: Fuse and evolve up to 46 armours and 150 weapons!
  • Five elements to master for a power advantage against the enemies of the depths!
  • Unrivalled hack 'n' slash action and revamped animations and controls for the most amazing moves!
  • DH5 offers AAA graphics and intricate details to bring the game and story to life.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Gameloft SE

හිමිකම

© 2014 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.

නිකුතු දිනය

2015-03-13

ආසන්න වශයෙන් තරම

4.63 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Indonesia (Indonesia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
ไทย (ไทย)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Dungeon Hunter 5 වෙබ් අඩවිය
Dungeon Hunter 5 සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට