නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Join thousands of players in the ultimate online Action-RPG: Customize your team of Champions, embark on an epic adventure and clash with enemies in real-time 5v5 battles. Welcome to Dungeon Hunter Champions. TEAM UP WITH THOUSANDS OF PLAYERS • Join the community and meet players from around the world! • Reinforce your party with your friends’ best Champions and share yours in return. • Create or join a Guild and earn powerful bonuses. COMPETE IN LIVE PVP • Prove your worth in real-time 5v5 battles. • Climb the ranks on the leaderboards for fame and glory. • Crush your opponents to reap the highest rewards. COLLECT AND POWER UP 250+ CHAMPIONS • Summon unique Champions from every corner of the multiverse, each with their own distinct abilities and playstyle. • Power up each of your Champions and unlock their ultimate form through Ascension. • Mix and match Champions of different elements to create deadly new party configurations. FACE MASSIVE RAID BOSSES IN AN EPIC CAMPAIGN • Challenge gigantic foes like the brutal Bull Demon King and the vicious Elder Drake. • Discover strategies to counter each boss’s devastating special abilities. • Defeat the most powerful monsters to obtain legendary Gear for your Champions. _____________________________________________ Visit our official site at http://gmlft.co/website_EN Check out the new blog at http://gmlft.co/central Don't forget to follow us on social media: Facebook: http://gmlft.co/DHC_FBstores Twitter: http://gmlft.co/DHC_TweetStores Instagram: http://gmlft.co/DHC_Instastores YouTube: http://gmlft.co/DHC_YTStores Forum: http://gmlft.co/DHC_ForStores This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third party advertisements that may redirect you to a third party site. Terms of Use: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use Privacy Policy: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/en/eula

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Fellow Invokers, We have a great update for you! Social improvement: 1-on-1 private chat Continuous play Speed Stones: Collect rewards without having to fight! MOBA Premium Subscription

විශේෂාංග

  • Join the community and meet players from around the world in the ultimate online Action-RPG!
  • Reinforce your party with your friends’ best Champions and share yours in return.
  • Prove your worth in real-time 5v5 battles.
  • Climb the ranks on the leaderboards for fame and glory.
  • Summon unique Champions from every corner of the multiverse.
  • Power up each of your Champions and unlock their ultimate form through Ascension.
  • Mix and match Champions of different elements to create deadly new party configurations.
  • Challenge gigantic foes like the brutal Bull Demon King and the vicious Elder Drake.
  • Defeat the most powerful monsters to obtain legendary Gear for your Champions.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Gameloft.

හිමිකම

© 2017 GAMELOFT. ALL RIGHTS RESERVED. GAMELOFT IS A TRADEMARK OF GAMELOFT IN THE U.S. AND/OR OTHER COUNTRIES

නිකුතු දිනය

2018-04-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

381.75 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

භූමිකා රඟපෑම

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට