USD$1.99
USD$1.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Important Note: To make the game-play easier and more fun, you can press space-bar to throw the casting sticks instead of mouse click. ====== Awards ====== ◆ 1st Winner Of Egypt e-Content Award 2013. ◆ Silver Winner in 2013 W3 Awards. ◆ 3rd Winner Of Gaming Egypt Contest 2012 organized by iTi. ◆ Nominated for the World Summit Award 2013 in e-Entertainment & Games from Egypt. ◆ Nominated for Top 20 Mobile Apps in Mobily KSA Developers Award 2014. Egyptian Senet (Ancient Egypt Game). The Mysterious Afterlife Journey And The Favorite Pastime Of The Pharaoh Tutankhamun. The Artifact Of The World's Oldest Board Game Found In King Tut's Tomb, Beside The Golden Coffin & Sarcophagus. After performing opening of the mouth ceremony on your mummy by Anubis, you start your afterlife journey protected by Eye of Horus(Wadjet) to pass through the underworld realm of Osiris, challenging an invisible adversary inside an Egyptian hidden tomb in The Valley of the Queens located near the better known Valley of the Kings, on the west bank of the Nile river across from Thebes (Luxor). Senet is a board game from predynastic and ancient Egypt, it is the earliest known record of a backgammon , checkers, draughts, ludo and chess like games. The oldest hieroglyph representing a Senet game dates to around 3500 BC.The full name of the game in Egyptian was meaning "The game of passing". Games have been around for thousands of years, but none are older than the ancient game of Senet, invented by the Egyptians roughly 3500 or 5000 years ago. It is believed that this two-player board game originated as a popular form of recreation with both royalty and peasantry. But by the mid-13th century BC, Senet had evolved into a more religious ritual. Some depictions from this time period forward show the game being played not by two people, but rather as a deceased player competing against an invisible adversary, interpreted by some to symbolize the deceased players own soul. The board has become a metaphor for the afterlife with pawns moving across the board just as a soul moves through layers of the netherworld after death. Reaching the final space and leaving the board is the goal of the game, just as reaching Horus and leaving the netherworld was the goal for the Egyptians after their death for attaining rebirth with the gods Isis & Osiris, Sekhmet & Bastet holding the Egyptian Ankh or the papyrus scepter. The game board consists of 30 squares or slots, arranged in 3 horizontal rows of 10. Pawns move from left to right through row 1, then drop down and move from right to left through row 2. Dropping down again, pawns move from left to right along row 3 and finally, off the board. The game uses the rules developed by Timothy Kendall in his 1978 work, Passing Through the Netherworld :The Meaning and Play of Senet, an Ancient Egyptian Funerary Game. The game includes five special squares, governed by their own rules, each containing a hieroglyphic. Square 15 is the House of Rebirth; square 26 is the House of Beauty; square 27 is the House of Water: square 28 is the House of the Three Truths; square 29 is the House of Two Truths; and square 30, the last, is the House of Horus, the Egyptian falcon-god and lord of the sky. Egyptian Senet is a pharaonic challenging game that combines luck,strategy,and magic features authentic photos of ancient Egyptian temples,plus artistically crafted graphics and animation of an ancient stone game board and pieces,set in an echoing,tomb-like chamber.Ritualistic music plus sound effects of stone pieces moving recreate the atmosphere of predynastic Egypt.The App's Icon shows the Egyptian Queen Nefertari playing Senet in her tomb,she was the great wife of the pharaoh Ramesses II(Ramses)Rio. Also many Egyptian Queens have a similar photos playing Senet such as Cleopatra,Nefertiti the great royal wife of Akhenaten,and the Queen Hatshepsut the wife of Thutmose II. Supported Languages in year 2016 - 2017 - 2018 - 2019 : (English, Arabic, French, Spanish, German, Italian, Dutch, Russian, Japanese, Korean, Chinese, Portuguese-Brazil) Suitable for everyone Adults and Kids. Perfect relaxing and time killer (timekiller) game with good prices for all countries. Highly Recommended for anyone interested in Egyptology, Archeology, Sphinx, Mythology, Archaic, Arcane, Agony, Edu, Monopoly, Atypical, Indiana Jones, Nancy Drew, Compulsive,Tic Tac Toe, Very Positive, Overwhelmingly Positive,Outstanding, Uncommon and Unusual Games. For More Info (Information): Support Email: ezzatstudios@gmail.com Facebook Page: https://www.facebook.com/EgyptianSenet

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • ✓ #1 Original Egyptian Senet Game.
  • ✓ Two Players Mode.
  • ✓ 3 Difficulty levels.
  • ✓ Addictive and Relaxing Game-play.
  • ✓ Built-in Rules with Optional Hints in play.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Ezzat Studios

හිමිකම

© Ezzat Studios, LLC.

වැඩිදියුණුකරු

Ezzat Studios, LLC.

නිකුතු දිනය

2019-02-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

59.77 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Egyptian Senet (Ancient Egypt Game) සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට