නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

BUILD THE CITY OF YOUR DREAMS IN THE MAGICAL ELVENAR Create a flourishing fantasy city and discover a magical world full of mysteries! Choose between elves and humans to build a beautiful, fantasy city. Discover a world of magic and mystery as you constantly build, develop and expand your realm. You decide how to advance your city as you gather resources, trade with other players and research ancient technologies. Whether you want to build a playful paradise or a well-organized metropolis, it’s easy to create a home for fantasy creatures and enjoy the detailed beauty of Elvenar. CHOOSE YOUR RACE Play as powerful humans or magical elves to build as you see fit START INSTANTLY City building is quick and easy with a friendly introduction and active community EXPLORE THE WORLD Discover new provinces to expand your city TRADE WITH FRIENDS Trade goods and resources with fellow players and merchants in the marketplace ADVANCE YOUR CIVILIZATION Upgrade your buildings to supply your growing population WELCOME NEW CREATURES Create a home for dwarves, fairies, dragons and other charming fantasy races Elvenar is based on the successful browser city-builder, published by InnoGames. Players can enjoy the online fantasy fun on mobile, tablet and PC browser – all from the same account. Elvenar is free to download and install. However, some game features can also be purchased for real money. If you don’t want to use this feature, you can disable in-app purchases in your device’s settings. A network connection is also required. General Terms and Conditions: https://legal.innogames.com/portal/en/agb Imprint: https://legal.innogames.com/portal/en/imprint

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

InnoGames GmbH

වැඩිදියුණුකරු

InnoGames GmbH

නිකුතු දිනය

2021-03-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

218.58 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට