නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම

ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. අවම බලැති මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශ්‍ය වේ: Windows 10 මැයි 2019 යාවත්කාල.පද්ධති අවශ්‍යතා බලන්න

නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

අන්තර්ගතයි

විස්තරය

This game is a work in progress. It may or may not change over time or release as a final product. Purchase only if you are comfortable with the current state of the unfinished game. Eternal Return is a unique MOBA/Battle Royale/Survival mix that combines strategy, mechanics, and cool characters. - Choose one of the ever growing cast of characters, take on Lumia Island as one of 18 players. - Play with Aesthetic Anime Characters in a Multiplayer Online Survival Battle Arena. - Unlike other games in similar genres, you can play Eternal Return solo. You don't need to depend on teammates who ultimately drag you down! Plus, winning on your own is even more satisfying. - Of course, you can also team up with friends - or strangers - in duo or squad mode. - With new characters and updates every two weeks, or by watching ER Esports or Streams, there are tons of ways to enjoy Eternal Return! Constant Development Eternal Return always takes feedback directly from players to improve each aspect of the game - whether it's character changes, balance suggestions, quality of life features, modes, anything, we're all ears! For more information visit our official website! https://playeternalreturn.com/ discord.com/invite/eternalreturn

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Nimble Neuron Corp.

නිකුතු දිනය

2021-10-19

ආසන්න වශයෙන් තරම

5 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

බහු-ක්‍රීඩක මාර්ගගත සටන් භූමිය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
S-ප්රකාරයේ Windows 10 උපාංගයක ස්ථාපනය කළ නොහැක

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

මිල පරාසය: USD$5.99 සිට USD$89.99 දක්වා

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
한국어(대한민국)
日本語 (日本)
中文(中国)
中文(台灣)
Tiếng Việt (Việt Nam)
ไทย (ไทย)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (México)
Português (Portugal)
Português (Brasil)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Русский (Россия)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Eternal Return වෙබ් අඩවිය
Eternal Return සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට