මුල් මිල USD$84.99 විය, වර්තමාන මිල USD$42.49
50% වට්ටම් • 8 දවස් වම්
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම

ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. අවම බලැති මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශ්‍ය වේ: Windows 10 මැයි 2019 යාවත්කාල.පද්ධති අවශ්‍යතා බලන්න

 
Overview සන්සන්දනය කරන්න සංස්කරණ පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Before setting sail for new worlds, make sure that your ship is outfitted with all the necessary gear. The Europa Universalis IV: Empire Founder Pack comes with the expansions and DLC that Paradox believes best represent what Europa Universalis IV is all about. This pack is designed for newcomers to the game, and includes the base game and expansions chosen to highlight the variety of game options available in the best selling grand strategy history game. This starter pack includes: Europa Univeralis IV: Rule any nation in the world from the Renaissance to the Age of Napoleon. Colonize the new world, dominate overseas trade, and build an empire. Rights of Man: Throw your weight around as a Great Power and take advantage of personality traits your ruler acquires through their reign. Art of War: Fight for the soul of the Holy Roman Empire when the powderkeg of the Reformation explodes or conclude elaborate peace deals. Common Sense: Deeper religious experiences with the Protestant and Buddhist faiths, and Parliaments for more advanced kingdoms.

තිරදසුන්

මෙම ක්‍රීඩාව සඳහා ඇඩෝන

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Paradox Interactive

හිමිකම

Paradox Interactive, EUROPA UNIVERSALIS® Copyright© [2013] Paradox Interactive AB All rights reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Paradox Development Studio

නිකුතු දිනය

2019-12-04

ආසන්න වශයෙන් තරම

2.48 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
S-ප්රකාරයේ Windows 10 උපාංගයක ස්ථාපනය කළ නොහැක

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

මිල පරාසය: නිදහස් සිට USD$9.99 දක්වා

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Europa Universalis IV: Empire Founder Pack වෙබ් අඩවිය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට