මුල් මිල USD$2.59 විය, වර්තමාන මිල USD$2.20
15% වට්ටම් • 4 දවස් වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Turn the engine on, grab the wheel, and blast through the sandy environment Perform high jumps on the ruins of bridges, drift around palm trees, follow on the edge of extreme sports ever seen Show up to your friends what it's all about

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

*NO ADS in the paid version of the game.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Marcin Boho

හිමිකම

ⓒ BODROID 2019

වැඩිදියුණුකරු

Marcin Boho

නිකුතු දිනය

2018-10-10

ආසන්න වශයෙන් තරම

594.16 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ක්‍රීඩා

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට