නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Extreme Car Driving Simulator 2 is the most realistic 3D drift racing simulation! Drive the most furious sports cars as in Grand Theft Auto, drift around the traffic at top speed or stunt jump on the asphalt ramps! **TIP: Limited offer for 1500 coins you can buy Mclaren Get ready to drive high performance cars (turbo or naturally aspirated) and make them drift at high speed in tracks designed specifically for drift racing. Improve your racing and drifting skills and earn virtual money to tune and customize your car. Race to battle the world record of the leaderboard or just for fun in the freeride mode. ★★ Experience the illegal need for speed races of the prestigious San Francisco championship! ★★ FEATURES • Start BONUS 1000 coins • The most realistic 3D drift racing simulation • Extensive customization options: change body color, and tire color • Realistic simulation of all aspect (engine, drivetrain, tires, etc.) of the car; • Specific engine sound for every car with turbo whistle and blow off valve; • Backfire effects with sounds; • Accurate points calculation: earn points by drifting at high speed, at high drift angle and, by light touching walls during a drift; • Optimized for Intel x86 devices. GAMEPLAY • Keyboard controls - arrows Be a furious racer on a whole city for you. No need to brake because of traffic or racing other rival vehicles, so you can perform illegal stunt actions and run full speed without the police chasing you! Drifting fast and doing burnouts had never been so fun! Burn the asphalt of this open world city! Race through realistic asphalt tracks with high performance new cars in this awesome car driving game. Download the best FREE drift racing game ever to feel the joy of racing in city!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Candy Kingdom Craft Games Inc.

නිකුතු දිනය

2019-05-09

ආසන්න වශයෙන් තරම

396.25 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට