නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Make friends and battle enemies across the globe, my honor is my life. Get your armor on, the hottest MMORPG of 2019 is here! Through the exploration, you will reveal the conspiracy of evil force step by step and taste the power of taking control of this world.you will be able to raise an army,unify the allies to purify this world full of evil. Multiplayer Feature Waged war! Fight with all players against the demon lord of this devastated world. My Honor is my life! Party with global players to conquer and defeat powerful monsters. My Power is my Truth! Escort the goods to the true owner and prevent them from the raiders. Alliances! Raise your comrade and compete against other teams. My companions are your friends! Enjoy with your guild mates ton of new feature. Single Player Feature Epic storyline! Experience the mysterious dreamland and collect our generous rewards Challenge the strongest! Ascend the tower of the devil and collect the hidden treasure Opponents & Foes! Fight against a wave of infinite monsters without rest and obtain gift based on your performance Strategy! Join the league and become the king of the arena Want more ? Come discover yourself by downloading our games ! Strategic Game Play Do some research! Pick 4 skills for your main heroes and destroy your enemies in the battlefield. Build the foundation of your team! Select 8 heroes to join your formation and obtain powerful combo bonuses. Legendary gears! Forge an unique equipment to become stronger, or sell it to the highest bidder.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

OGA GAMES

වැඩිදියුණුකරු

OGA GAMES

නිකුතු දිනය

2019-03-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.24 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
බාහිර ගබඩා ඉඩ උපාංගයක් මත ගබඩා කළ දත්ත භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට