නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Fallout Shelter puts you in control of a state-of-the-art underground Vault from Vault-Tec. Build the perfect Vault, keep your Dwellers happy, and protect them from the dangers of the Wasteland. BUILD THE PERFECT VAULT Create a brighter future…underground! Select from a variety of modern-day rooms to turn an excavation beneath 2,000 feet of bedrock into the very picture of Vault Life. OVERSEE A THRIVING COMMUNITY Get to know your Dwellers and lead them to happiness. Find their ideal jobs and watch them flourish. Provide them with outfits, weapons, and training to improve their abilities. CUSTOMIZE Turn worthless junk into useful items with Crafting! Customize the look of any dweller in the Barbershop. PROSPER A well-run Vault requires a variety of Dwellers with a mix of skills. Build a Radio Room to attract new Dwellers. Or, take an active role in their personal lives; play matchmaker and watch the sparks fly! EXPLORE THE WASTELAND Send Dwellers above ground to explore the blasted surface left behind and seek adventure, handy survival loot, or unspeakable death. Find new armor and weapons, gain experience, and earn Caps. But don’t let them die! PROTECT YOUR VAULT From time to time, idyllic Vault life may be disrupted by the dangers of post-nuclear life. Prepare your Dwellers to protect against threats from the outside…and within. Vault-Tec has provided the tools, but the rest is up to you. What are you waiting for? Get started building your Vault today for FREE.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Bethesda Softworks

නිකුතු දිනය

2017-02-07

ආසන්න වශයෙන් තරම

427.44 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

භූමිකා රඟපෑම

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Français (France)
Italiano (Italia)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Русский (Россия)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Fallout Shelter වෙබ් අඩවිය
Fallout Shelter සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට