නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Global server, bloody battle! "Fantasy Hero: A Club of Heroes" linked to the world server has published! More than ten languages were released simultaneously, and they were listed on the best-selling list in many countries. Come to "Fantasy Hero: A Club of Heroes", and enjoy the battle with the global players, write your own legend! Global real-time war, no borders, global players at the same time, global synchronization, you will compete with players from all countries and regions! Contact Us: Facebook:https://www.facebook.com/Win10DreamRaiders/ Features of the Game ——Exquisite picture quality shocks - The BGM created by Hollywood music masters is perfectly combined with the high-definition 3D quality. Beautiful color, shocking scenes, beautiful special effects, full-fledged characters, "Fantasy Hero"create the ultimate in sound and picture performance, definitely surprise you. ——Competition with the fighting nation With southeast Asian players to cooperate to brush copies, the countries players togther in one server, passion fightd, wonderful scenes not to miss ——Extreme sound and painting: the exquisite quality of the painting Based on the fine quality of the Unity 3D engine, you are exposed to the real battle.The excellent painting team and the international music team create the extreme sound, the game will bring the audio-visual effect to the player.East and west heroes are in strife,subvert tradition. ——Dream Raiders In the concept of inception, it reproduces more than 200 classical heroes of the east and west. Let you feast your eyes, the unique chaos of the game, let the east and west heroes gather together, experience the strange and wonderful game drama.Hero's chaotic fight, Dream Raiders lets the player to call out. ——Competitive: brother is not a good fight Rich and diverse copy game, guild system BOSS system, PK system, fancy chaos to bring the most extreme competitive pleasure to the player.Brother fight side by side, fight together. ——Intense battle: a combination of light hands Smooth combat experience with cool technical effects, diversified skill sets to upgrade combat experience, absolute freedom of combat The system gives the player infinite operational space.Unlimited and free to hit, easy to operate anyone can play.Let's fight in "Fantasy Hero".

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

1. Storm wrath effect correction 2. Big chaos level rule modification 3. Big chaos flop record optimization 4. Dream package changes 5. New Hero: Ma Dai

විශේෂාංග

  • Exquisite picture quality shocks
  • Competition with the fighting nation
  • Extreme sound and painting: the exquisite quality of the painting

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Future Code Technology

නිකුතු දිනය

2018-12-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

394.89 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට