නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Adventure awaits! In the magical world of Fantasy Island Sim live many tribes, each with their own quests, skills and secrets. The pirates for example like to explore the secrets of the world and collect treasures found in chests. Need to boost your economy? Trade goods and resources with the gnomes. One day the Dwarfs will build their castle, until then they will harvest ore and forge gold for you. The elves are legendary in solving daily quests by using their magic. The villagers love to farm and produce crops. Explore the magical world of Fantasy Island Sim. Expand your kingdom into an empire and discover cute tribes like the gnomes, pirates, elves, polars, dwarfs and villagers. Each tribe has unique buildings you can build, most of them are epic, some are even legendary. Gather resources and construct buildings. Start with a medieval town and build up your economy by constructing production buildings and produce resources. You can harvest their goods and use these resources to construct new homes and shops. Slowly you will grow your town into a city. What is your strategy? In this city building simulation game you need to keep morale high in order to keep production up. But be aware, push your tribes too hard and they will leave your city. Trade with your friends. Use your skills to produce goods and trade resources with your friends! Play together and discover new tribes, unlock secret skills and find hidden treasures. Enjoy this new city building simulation game together! Features ▶ Fantasy city building game ▶ Unlock different tribes and grow your kingdom into an empire ▶ Solve daily quests ▶ Explore the world and expand your kingdom ▶ Harvest ore and forge gold ▶ Choose your own path: strategy or simulation? ▶ Playable both offline and online Fantasy Island Sim is free to download and free to play. However, you can purchase in-app items with real money. If you wish to disable this feature, please turn off the in-app purchases in your phone or tablet’s settings. Check out other cool games from Sparkling Society, the creators of Fantasy Island Sim!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

v2.11.3 ❤️ You just focus on enjoying the game 🔧 We'll continue to improve your experience v2.10.1 ☠ Hi, George here! Redbeard and The Black Galleon are arriving at the 21st of June and he is after my precious Crystal Ball again. Please help me protect it! v2.7.3 ☠ Hi, George here! I just received word of one of my fellow wizards that a threat is on its way to Fantasy Island and they are after one of my precious items. Please help me protect it! v2.4.1 ❤️ Celebrate Valentine's Day with us during our special We Love Double XP weekend, all XP will be doubled at February 13th & 14th! v2.2.2 ☃❄ Happy Holidays! It's time for our special Winter Wonderland event. Celebrate the holidays with us from December 21st until January 11th and treat yourself to wonderful Winter surprises! v2.0.4 🍬🎃 Trick or Treat! It's time for our special Happy Halloween event. From October 28th until November 12th you'll have two weeks to show us your tricks and treat yourself to spooky Halloween surprises! v1.11.4 🏝 Implemented a nice, new look for the tribe information menu 🚶 New walking characters can be found at each tribe 🏢 Improved building visuals in menus v1.10.2 ⇄ Check out the newly added Currency Exchange feature for Production buildings, making it possible to easily exchange currencies! 🔧 Improved visual feedback for buildings

විශේෂාංග

  • Fantasy city building game
  • Unlock different tribes and grow your kingdom into an empire
  • Solve daily quests
  • Explore the world and expand your kingdom
  • Harvest ore and forge gold
  • Choose your own path: strategy or simulation?
  • Playable both offline and online

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Sparkling Society Games B.V.

හිමිකම

Sparkling Society 2020

වැඩිදියුණුකරු

Sparkling Society Games

නිකුතු දිනය

2019-12-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

521.95 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට