නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Farm Games. Farm. Farmer. Farming. Village. City. Town. Farm Dream is a unique blend of farming and building a village to a city. Harvest hay and crops every day at the farms, milk the cows, shave the sheep and sell your produced goods to develop your town. No internet required. Play offline with no wifi needed Farm Dream: Village Harvest - Town Paradise Are your ready to become a farmer and city-mayor to build your village in a family farm dream simulation? Connect with other farmers worldwide and sell your harvested crops, eggs, fresh milk, wool, and other goods from your seaside farm village and trading port. ♥ Decorate and customize your farming game with lots of beautiful decorations ♥ Construct hundreds of community buildings, houses, production facilities, farm fields and decorations in your family farm dream village ♥ One of most popular farm games town simulator ♥ Lovely and cute farm animals to take good care of: cows, sheep, chicken, pigs ♥ Collect fresh milk, wool, eggs and more ♥ Various crops to grow and harvest on your farms: tomatos, potatoes, oranges, raisins, lemons, apples, nuts, hay and more. ♥ Grow your big farm games village with friends ♥ Develop your town by farming, trading, crafting, building and managing ♥ Lots of farms in your cuttle little ville to manage ♥ Start with a farming town, expand and build a city / town on your island seaside ♥ Visit, trade or sell goods to neighbors and sharing with friends ♥ Exotic goods collected from other islands in your trading port with steamboats ♥ Farm games like this are easy to play ♥ No blocky, but beautiful realistic graphics with a cartoon blend ♥ Hey, just escape from the city, become a farmer and build your farms ♥ Help your fun and sweet town people with orders ♥ Farming games, farm, farming, family, friends, fun, farming simulator ♥ Ville, village, city, town ♥ Craft, collect, explore, visit and escape ♥ Fill your barn with animal food ♥ One of most popular farming simulation games and it is free to play ♥ Complete challenging daily missions and quests to earn achievements ♥ Build big farms and expand the village to cover your entire cartoon island ♥ No internet required. Play offline with no wifi needed, one of best family games without wifi

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

1. For those playing on very large screens, the game has better scaling functionality. 2. Made general stability improvements.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Sparkling Society Games B.V.

හිමිකම

Sparkling Society 2017

වැඩිදියුණුකරු

Sparkling Society

නිකුතු දිනය

2018-09-23

ආසන්න වශයෙන් තරම

143.5 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට