නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Your community was taken down by a heavy storm that caused an apocalypse and unleashed the living dead. Together with the other survivors, it’s your task to rebuild and to allow that sustainable life can still be assured. Cultivate your farm and manage your restaurant to provide food and deal with all the zombies.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Combining elements from farming, tower defense and time-management genres
  • Set up and cultivate your farm with a lot of different fruits, vegetables and animals
  • Build, manage and upgrade your own restaurant and provide the others with a wide variety of dishes
  • Protect your farm by building mazes and towers. Our zombies are vicious vegetarians!
  • Design your own character
  • Get stuck in an unbloody, fruity survival-feeling
  • Peaceful mode for dedicated farmers

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Secret Item Games

හිමිකම

© Secret Item Games

වැඩිදියුණුකරු

Secret Item Games

නිකුතු දිනය

2021-09-27

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

පවුල සහ දරුවන්

ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලයේ මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට