නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Beautiful and fun farming simulation game. Raise cute farm animals and harvest diverse crops to make your farm a success! It's up to you to make your dream farm by the seaside. Start building your dream farm now in Farm Paradise: Hay Island Bay ! Grow your big farm village and harvest delicious fruits and veggies. Build the land you’ve always wanted. Make it your own. Invite your dearest friends and help it grow like Family Farm Seaside ! Explore a beautiful 3D world to harvest crops, raise happy animals and discover exciting surprises in the long-awaited sequel to our #1 hit farming game! Celebrate the new Summer season and plant seasonal crops! Rediscover farming adventure in the new Green Farm! After inheriting an old manor from your uncle, you must complete a series of missions to restore it to glory! Of course, you also have to manage your farm with the help of friends and neighbors to become the most famous farmer of all! Farm Paradise: Hay Island Bay (or Big Farm Day) is a game that simulate tasks of farmers who work on a big farm. With Happy farm Day, Players are transformed into farmers do everything from planting and tending crops until harvest, hand-picking and buy breeding animals and care until maturity; experienced simultaneously, manually what makes the food manufacturing and food from agricultural products harvested in the animal feed crops. This brings the extremely interesting and attractive experiences. Happy Family Farm is a game that simulate tasks of farmers who work on a big farm. With Happy farm Life, Players are transformed into farmers do everything from planting and tending crops until harvest, hand-picking and buy breeding animals and care until maturity; experienced simultaneously, manually what makes the food manufacturing and food from agricultural products harvested in the animal feed crops. This brings the extremely interesting and attractive experiences. Are you ready to play and build their own farm in this game? Great fit for players who love games like FarmVille 2 Country Escape , Green Farm , Hay Day , Township , FarmVille , Farm Heroes Saga , Let's Farm , Village and Farm , Farm Heroes Super Saga and Farming Simulator !! Do you want to own a family farmland? Do you want to cultivate and sell the crops like a farmer? Want to play one of the best farming games or farm games? Then farm fest is the ultimate farming game or farm game or farming simulator game to do so. About Farm Paradise: Hay Island Bay: • EXPLORE a living, breathing world • COLLECT a barnyard full of cute and playful animals! • HARVEST fields of colorful crops and find fresh ingredients to use in tasty recipes! • CRAFT delicious meals in your BIG Farm • TRADE your fresh goods with friends and neighbors! • TREASURE your adventures with a colorful Scrapbook that automatically fills as you progress! • DECORATE your farm with a wide assortment of items from the market! Keep the time factor in mind while cultivating and harvesting the crops, processing and selling them in the restaurant, in this farming game for kids and farming game free, or farming game for girls and farming game new, which is one of the top farming new games and kids farming games, or new farming games 2018 and farming games for kids with goodgame big farm Don't wait to experience joyful farm life at Green Farm Paradise: Hay Island Bay!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Dragon Kings Games Free Inc.

නිකුතු දිනය

2019-05-08

ආසන්න වශයෙන් තරම

77.35 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

පවුල සහ දරුවන්

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට