නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Best Farm Ever! Welcome to Farm Village: Country Escape, the most popular farming simulator game! Escape to the world of farming, friends and fun and join green farm saga ! One of the best farming games about a farm is already here and ready to pay your attention! The unique collaboration of two game genres "Farming game" and "Time manager" wait for all farmers, who dreams of building his own unique farm and developing his business to unprecedented heights! Have you ever wondered what it would be like to run your own fully working farm? Looking after chickens, sheep and cows, producing cakes, wool, butter and cheese. If you fancy giving it a go without having to get up at the crack of dawn every day Farm Village like famous game Farmville 2 is the game right for you! In the style of time-management games you’ll have to work hard to achieve your goals, whether that’s owning a certain number of animals, producing a specific number of goods or simply racking up a huge profit. This is farming simulator time management game. Lead the faming business world near the township in this popular farming game. Happy farming day farmers! Don't wait and play joyful farm game with Farm Village: Country Escape!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

FPS Shooter Craft Games

නිකුතු දිනය

2019-05-10

ආසන්න වශයෙන් තරම

77.36 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට