නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Escape to the world of farming, friends and fun! Go on farm adventures to collect rare goods and craft new recipes. Raise animals and grow your farm with friends. Join a farm Co-Op to trade and share or play on your own in Anonymous Mode. You can play FarmVille anytime, anywhere… even when not connected to the internet. Best of all, the world’s most popular farming game is free to play! ** ”FarmVille is back and this time, it’s portable!” – TIME ** ** “”Officially not just for Facebook anymore”” – Los Angeles Times ** ** “” They may have built the best FarmVille game of the series”” – Kotaku ** - CRAFT a variety of baked gourmet goods like classic country apple pies - HARVEST farm fresh crops of your favorite fruits and vegetables - CUSTOMIZE your own farm for charming country living - COLLECT hidden and rare items as you discover a new coastal farm - NURTURE and raise a wide variety of adorable animals like your very own farm dog - EXPLORE a new FarmVille story filled with special farm adventures - BUILD a lush family farm by the coast so all your friends can visit - GARDEN by the beautiful blue ocean as you decorate your farm with flowers and fresh produce - TRADE and chat with friends or play anonymously with people from all over the world - ESCAPE to the coast then connect to your Facebook farm to send free water - EARN daily rewards with the Mystery Chest and take a spin at the Prize Wheel” Additional information: • The game is free to play; however, in-app purchases are available for additional content and in-game currency. • Use of this application is governed by Zynga’s Terms of Service, found at www.zynga.com/legal/terms-of-service. • For information about how Zynga uses personal data, please read our privacy policy at http://www.zynga.com/privacy/policy.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

ALL NEW EVENT: Join Botanist Bonita and Intern Iyan to discover new ways of farming and celebrate the Women in Botany! Complete all 5 stages to win keys, stamps, barn locks and a temporary farm hand WIN the Henrick the Helper or take the challenge and win the Lab Assistant Leafy TFH which gives special drops at pond and mine

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Zynga Inc.

හිමිකම

http://m.zynga.com/legal/terms-of-service

නිකුතු දිනය

2014-11-25

ආසන්න වශයෙන් තරම

322.16 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

පවුල සහ දරුවන්

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Norsk Bokmål (Norge)
Nederlands (Nederland)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(台灣)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට