මුල් මිල USD$20.99 විය, වර්තමාන මිල USD$10.49
50% වට්ටම් • 9 දවස් වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Please note the following: - This application is not supported on the Surface. Performance is not guaranteed. - Names cannot be changed in the current version. At the name input screen, please select Confirm to progress. ■Description Selling over five million copies since its release in 2000, FINAL FANTASY IX proudly returns on Xbox One and PC! Experience the adventure once again with characters and pre-rendered movies featured in high definition, as well as a new booster system with a selection of various modes such as "high speed" or "no encounters"! ■Story Zidane and the Tantalus Theater Troupe have kidnapped Princess Garnet, the heir of Alexandria. To their surprise, however, the princess herself yearned to escape the castle. Through a series of unusual circumstances, she and her personal guard, Steiner, fall in with Zidane and set out on an incredible journey. Meeting unforgettable characters like Vivi and Quina along the way, they learn about themselves, the secrets of the Crystal, and a malevolent force that threatens to destroy their world. ■Gameplay Features ・Abilities Learn new abilities by equipping items. When fully mastered, these abilities can be used even without equipping items, allowing for nearly endless customization options. ・Trance Fill your Trance gauge as you sustain hits in battle. When fully charged, your characters will enter Trance mode, granting them powerful new skills! ・Synthesis Never let items go to waste. Combine two items or pieces of equipment together and make better, stronger items! ・Minigames Whether it's Chocobo Hot and Cold, Jump Rope, or Tetra Master, there are plenty of minigames to enjoy when you're not off saving the world. You can even earn special item rewards!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • ・Achievements
  • ・7 game boosters including high speed and no encounter modes
  • ・Autosave
  • ・High-definition movies and character models

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

SQUARE ENIX CO. LTD.

හිමිකම

©2000,2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION : ©2000 YOSHITAKA AMANO

නිකුතු දිනය

2019-02-13

ආසන්න වශයෙන් තරම

4.97 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

භූමිකා රඟපෑම

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලය සහ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

FINAL FANTASY IX සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට