නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Find the differences challenges your brain to find differences 🔎 that you ordinarily overlook. Best part of find the difference is that it sharpens your mind, plus find the difference helps you get away for a few minutes when you need a break. Find the differences - spot it, is unlike any other find difference games you've ever played, more modes, more challenges, more fun. 🤩 Unlike most other find the difference games, our game has 5 different game modes to play. 🏆 ​ Ready to play find the differences? ✅ Grab your magnifying glass and get ready to find differences in a challenging, fun, and FREE puzzle game!​ 🆓 ​ Your goal is simple: 🕵️ look at the pictures, 🔍 find the differences, then ✔️ tap each one you locate - spot the differences before time runs out. Every find the differences level will present you with two beautiful photos that look almost the same. There are several small differences between them, however. It's your job to spot them as quickly as you can. It's easy to play casually, but tough to master! Find the differences - spot it is the ultimate differences game for adults to play!​ ​ Hidden object games are perfect for testing your difference spotting and puzzle solving skills. All you have to do is tap the difference and you're 💪 exercising your brain 🧠!​ ​ 🔎 Classic Mode: Find the differences between two pictures in this familiar yet fun mode. ​ 💰 Bonus Mode: A special clue-finding game where you can earn coins as bonuses for finding differences.​ 🔭 Night Mode: Use a flashlight/torch to highlight areas and spot the differences!​ ⏲️ Speed Mode: Find the hidden differences before the timer runs out. ​ 🤖 Computer Mode: Think you can beat a powerful AI designed to find differences? Take on the computer in this challenging mode to see how good you are at finding differences!​ ​ Find the differences - spot it also includes following amazing extras:​ 🔹 Over 4000+ find the differences levels ​ 🔹 Five different game modes to play​ 🔹 A huge variety of gorgeous images, including HD pictures​ 🔹 Hints to help you find difference when you get stuck​ 🔹 Zoom in to find even more differences​ ​ Find the differences game is a great way to relax after a long day. Play over 4000 find the difference levels, with more added every few weeks. 🎯 Our goal is to have over 5000 find the difference game levels for you play. 💡 Tip: let us know when you finish all the find the difference levels and we'll be sure to add more fun find the difference levels even faster. ☺️ ​ If you enjoy our find the difference game, be sure to share with friends and family 👩‍👩‍👦‍👦. To our super-fans let us know which find the difference mode you enjoyed the most when reviewing! We read every find the difference review, and we truly want to make this the best find the difference game you've ever played! ​ Play the hottest 🔥 new find the difference game for adults! Hurry up and download Find the Differences - Spot it today!​

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Compare the pictures, 🔎 find the differences, and solve the puzzles, all for free! ✅ The best spot the hidden differences experience is back with lots of fun and useful updates that make it easy to train your brain one level at a time. ⌚ Update today and get started! New in this update: - New pictures to find differences - Enhance game performance

විශේෂාංග

  • - Over 4000+ levels with thousands of differences to find
  • - Five different game modes to play
  • - A huge variety of gorgeous images, including HD pictures
  • - Hints to help you when you get stuck
  • - Customize theme colors, look, and feel
  • - Zoom in to find even more differences
  • - Achievements and bonuses to unlock

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

RV AppStudios

හිමිකම

© 2021 RV AppStudios

වැඩිදියුණුකරු

RV AppStudios

නිකුතු දිනය

2019-11-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.2 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට