නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Fish Farm 3 is the latest advance in fish simulations — buy, breed, cross-breed, sell, and enjoy plenty of freshwaterand saltwater fish, including seahorses, whales, dolphins, sharks, starfish, jellyfish, and turtles. Reach higher levels to access more fish, decoration, and aquarium inventory. Breeding and selling your fish wisely earns coins to further advance and refine your aquariums. Don't forget to feed your fish and to change the water, either by hand or by automation. Do you want to try out different lights or enjoy the fluorescent inhabitants by switching off the light? Just do it! Not only that our 3D graphics got even more lifelike to take the most out of your device, but also heaps of other advances are available now: - Big fish, seahorses, starfish, turtles - Recolor your fish - Decoration in 3D - New games to earn coins: Catch Fish, Shallow Run - Sell your aquariums - Automate chores to focus on enjoying aquariums - Win daily prices - Clean your aquariums - Equip different lights - Night Mode - Put unused items into Storage instead of selling them - More fish - Baby fish are not just smaller adults, they change their shape when growing - More realistic fish, such as moving gills and growing bellies Features: - 380+ species of brilliantly colored, realistic 3D fish - Customize up to 20 aquariums with lots of decorative items and corals - Saltwater, freshwater, jellyfish, and open ocean aquariums - Cross-breed your fish for unlimited variations - Most realistic fish movements ever - Send and receive gifts - Acquire Skills to make the game easier to play - Catch fish using your fingers - Zoom into aquariums - Collect fish to earn rewards - Enjoy the offline-playing capability - Pay once for the Exchange and access all fish, decoration, and inventory Please note that Fish Farm 3 is free to play and thus ad-financed. Questions or feedback? - Email: ff3-support@bitbros-games.com - Facebook: https://www.facebook.com/Fish-Farm-3-147956139051805/posts - Help: http://www.bitbros-games.com/fishfarm3-help

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

- Added rays - Renamed Cowry-$ to Fish-$ - Bug fixing

විශේෂාංග

  • 380+ species of brilliantly colored, realistic 3D fish
  • Saltwater, freshwater, jellyfish, and open ocean aquariums
  • Cross-breed your fish for unlimited variations
  • Zoom into aquariums
  • Catch fish yourself

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

BitBros Inc

වැඩිදියුණුකරු

BitBros Inc

නිකුතු දිනය

2019-01-02

ආසන්න වශයෙන් තරම

424.71 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ පින්තූර පුස්තකාලය භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Fish Farm 3 වෙබ් අඩවිය
Fish Farm 3 සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට