මුල් මිල USD$19.99 විය, වර්තමාන මිල USD$0.99
95% වට්ටම් • 15 පැය වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

A Non Violent Game Suitable for Everyone Save Flappy - the Angry Bird from the incoming obstacles in its word. Make it Dodge, fly, glide to strategize its position to combat the incoming obstacles. Isn't the human life resemble the same, when one tries to combat obstacles in life. Extremely addictive and Challenging game that requires your focus, strategy and patience. Strategize the position of Flappy - the Angry Bird to combat the incoming obstacles. It will not let your fingers and brain to rest. Persistence, thinking, prompt and appropriate action is the key to score high. Challenge yourself for how much you can score. Try to beat your High Score. FEATURES: -No Ads -Dynamic Difficulty Level -Size and Performance optimization -Limited Time DISCOUNT -Smooth Preperformance -Optimized For PC and Windows -Highest Score Keeper -Daily Notification -Early Bird Discounted Price -NON VIOLENT -SUITED FOR KIDS ALSO HOW TO PLAY: 1. Save Flappy - the Angry Bird from hitting green and orange obstacles 2. Press UP Arrow key to increase altitude and Release UP Arrow Key to decrease altitude 3. Press Right Arrow key to move forward and release Right Arrow key to move backward 4. Strategize the position of the bird in order to combat obstacles 5. Obstacle speed increases dynamically. Watch for it. 6. That's it. How much can you score.....let's see. So are you ready to play this challenging game?

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

No Ads Dynamic Difficulty Level Size and Performance optimization Limited Time DISCOUNT Smooth Preperformance Optimized For PC and Windows Highest Score Keeper Daily Notification Early Bird Discounted Price NON VIOLENT SUITED FOR KIDS ALSO

විශේෂාංග

 • No ads
 • Dynamic Difficulty Level
 • Size and Performance optimization
 • Smooth Preperformance
 • Optimized For PC and Windows
 • Highest Score Keeper
 • Daily Notification
 • Great Sounds and Graphics
 • Early Bird Discounted Price
 • ADDICTIVE
 • NON VIOLENT
 • SUITED FOR KIDS ALSO

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Racanātmakatā

නිකුතු දිනය

2021-02-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

20.32 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට