නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Flats is a Multiplayer/singleplayer cross-platform FPS. You don't have to signup or register, just download and play. Multiplayer: Including Deathmatch, Team Deathmatch,Territories, Capture the Flag, Blow up the Base(Bomb), Zombie, VIP, Co-op Survival. Singleplayer:Survival, Assortment, Headshot Challenge On desktop, you should use mouse/keyboard or gamepad. On mobile, you can use touch control. Features: - New menu: You can switch singleplayer to multiplayer or multiplayer to singleplayer easily. Play singleplayer mode while waiting other players in the room. - You can take over your data from another device even if they were different platform. - PC and Mobile support. This software includes the work that is distributed in the Apache License 2.0 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

- Bug fixes

විශේෂාංග

  • online multiplayer,singleplayer,leaderboard

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Foliage Games LLC

නිකුතු දිනය

2015-03-26

ආසන්න වශයෙන් තරම

170.12 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ පින්තූර පුස්තකාලය භාවිත කරන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Flats වෙබ් අඩවිය
Flats සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට